Bytový dom so súp. č. 375 na par. č. 722, ul. Februárového víťazstva, k.ú. Bušince, okres Veľký Krtíš

Lokalita: ul. Februárového víťazstva, k.ú. Bušince, okres Veľký Krtíš
Najnižšie podanie: 45 000 €
Zistená/stanovená cena: 77 300 €
Minimálne prihodenie: 500 €
Dražobná zábezpeka: 10 000 €

- Stavby – bytový dom so súpisným číslom 375, ktorý je postavený na pozemku parcely registra „C“ katastra nehnuteľnosti evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 722, o výmere 348m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva č. 1160, vedenom Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny odbor, okres Veľký Krtíš, obec BUŠINCE a katastrálne územie Bušince (ďalej len „Bytový dom“);

- pozemku parcely registra „C“ katastra nehnuteľnosti evidovanej na katastrálnej mape, s parc. č. 722, o výmere 348m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1160, vedenom Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny odbor, okres Veľký Krtíš, obec BUŠINCE a katastrálne územie Bušince (ďalej len „pozemok“);

Byty:

- byt č. 5 nachádzajúci sa na 1.p. Bytového domu, vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 104/856; v celku v podiele 1/1.

- byt č. 6 nachádzajúci sa na 2.p. Bytového domu, vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 116/856; v celku v podiele 1/1.

- byt č. 7 nachádzajúci sa na 2.p. Bytového domu, vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 104/856; v celku v podiele 1/1.

- byt č. 8 nachádzajúci sa na 2.p. Bytového domu, vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 104/856; v celku v podiele 1/1.

- byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí Bytového domu, vchod 5, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 104/856; v celku v podiele 1/1.

- byt č. 2 nachádzajúci sa na prízemí Bytového domu, vchod 5, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 104/856; v celku v podiele 1/1.

- byt č. 3 nachádzajúci sa na 1.p. Bytového domu, vchod 5, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 116/856; v celku v podiele 1/1.

- byt č. 4 nachádzajúci sa na 1.p. Bytového domu, vchod 5, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 104/856; v celku v podiele 1/1. 

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov v zmysle § 12 ods. 3 Zákona NR SR č. 527/2002 Z.z. v znení Zákona č. 568/2007.

Bytový dom súp. číslo 375 je situovaný na parcele č. 722, ul. Februárového víťazstva 5 v širšom centre obce Bušince. Bytový dom pozostáva z ôsmych bytových jednotiek. Jedná sa o 3. podlažný bytový dom s tromi nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické a obytné, 2. a 3. nadzemné podlažie je obytné, súčasťou bytového domu je v súčasnej dobe už nefunkčná kotolňa so skladom paliva. Je to montovaný typový bytový dom postavený v roku 1981 s jedným vchodom. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie tvoria plošné železobetónové paneli. Strecha plochá pokrytá živičnou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko oceľové montované, nášľapná vrstva z PVC. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Fasáda bytového domu je upravená omietkou na báze plastov. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, okrem plynovej prípojky. Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1981. Vek bytového domu 2017 - 1981 = 36 rokov.

Dispozičné riešenie bytového domu: I. nadzemné podlažie - 1 x 1 izbový byt, pivničné priestory, 1 x 3 izbový byt, schodisko, kotolňa a uholňa II. nadzemné podlažie - 1 x 2 izbový byt, 1 x 1 izbový byt, 1 x 4 izbový byt a schodisko III. nadzemné podlažie - 1 x 2 izbový byt, 1 x 1 izbový byt, 1 x 3 izbový byt a schodisko

Popis bytov: Všetky byty v bytovom dome sú štandardne vybavené bez realizovaných rekonštrukčných prác väčšieho rozsahu. Vnútorné omietky hladké vápenné. Nášľapná vrstva podláh z PVC. Okná drevené dvojité v niektorých bytoch vybavené PVC žalúziami alebo roletami. Dvere hladké plné alebo zasklené. Rozvod vody z oceľového potrubia studenej aj teplej, zdroj teplej vody elektrický bojler alebo elektrické prietokové ohrievače. Kúrenie lokálne elektrické, elektrickými ohrievačmi alebo konvertormi, niektoré byty sú vybavené krbovými kachľami na pevné palivo. Bytové jadro prefabrikované zhotovené z materiálu na báze umakartu. Kúpeľne vybavené oceľovou smaltovanou vaňou, otočným oceľovým umývadlom a dvoma batériami. WC vybavená záchodovou misou s horným splachovačom. Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou dĺžky 160 cm so smaltovaným drezom s batériou a elektrickým sporákom. Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Kanalizácia z liatinového potrubia napojená do centrálnej žumpy. K bytom patria pivničné priestory, každý byt má jednu pivnicu zhotovenú z dreveného latovania.

Spoločné zariadenia domu sú: - inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a telefónne prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu.

Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží.

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to A) vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000 VS:2017006 alebo B) do notárskej úschovy, resp. C) bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 107 607. Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť (v prípade spôsobu jej zloženia podľa A) zložená na účte dražobníka najneskôr do otvorenia dražby alebo (v prípade spôsobu jej zloženia podľa B a C) najneskôr do otvorenia dražby musí byť jej zloženie dostatočne preukázané – výpis z bankového účtu, potvrdením o vklade na účet v hotovosti, originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky.

Dátum a čas konania dražby: 24.01.2018 o 10:00
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť č. 250 (malá zasadačka) na 2.poschodí budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Termíny obhliadok: 08.01.2018 od 11:00 do 11:3009.01.2017 od 11:00 do 11:30/v mieste nehnuteľnosti/ Všetci záujemcovia o obhliadku sa vopred pred termínom obhliadky nahlásia u dražobníka na t.č. 0917 953 129