Dražba pozemkov a stavby v obci Kameničná, okres Komárno

Lokalita: Kameničná
Najnižšie podanie: 19.500 €
Zistená/stanovená cena: 19.500 €
Minimálne prihodenie: 500 €
Dražobná zábezpeka: 5.000 €

- nehnuteľnosti s príslušenstvom a súčasťami evidované na LV č. 1601, k.ú. Kameničná, obec KAMENIČNÁ, okres Komárno, ako parcela registra „C“ číslo 3214/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2225m2, p.č. 3214/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1544m2, p.č. 3214/32 ostatné plochy o výmere 1782m2, p.č. 3215 zastavané plochy a nádvoria o výmere 888m2 a stavby – trafostanica so súpisným číslom 181 na parcele číslo 3218/9; v celku v podiele 1/1.

Pozemky: Pozemok evidovaný pod parc.č. 3214/1 o výmere 2225 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3214/17 o výmere 1544 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3214/32 o výmere 1782 m2 ako ostatné plochy so spôsobom využitia pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3215 o výmere 888 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti.

Stavby: Stavba trafostanice je založená na betónových základoch. Steny sú vyhotovené z plnej pálenej tehly bez vonkajšej omietky. Vnútorná omietka vyhotovená čiastočne. Zastrešenie je riešené krovovou konštrukciou. Dvere sú plechové. Objekt je bez okien a bez vykurovania. Vodovod a kanalizácia neboli zistené. Bez hygienického zariadenia.

Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží.

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to A) vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000 VS:2017002 alebo B) do notárskej úschovy, resp. C) bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 107 607. Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť (v prípade spôsobu jej zloženia podľa A) zložená na účte dražobníka najneskôr do otvorenia dražby alebo (v prípade spôsobu jej zloženia podľa B a C) najneskôr do otvorenia dražby musí byť jej zloženie dostatočne preukázané – výpis z bankového účtu, potvrdením o vklade na účet v hotovosti, originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky.

Dátum a čas konania dražby: 15.11.2017 o 10:00
Miesto konania dražby: NÚ JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova trieda 9, Nitra
Termíny obhliadok: 27.10.2017 od 11:00 do 11:3007.11.2017 od 11:00 do 11:30Záujemcovia o obhliadku sa vopred nahlásia u dražobníka na t.č. 0950/499 679