Dražba pozemkov a stavieb v obci Kameničná, okres Komárno

Lokalita: obec Kameničná, okres Komárno
Najnižšie podanie: 176.000€
Zistená/stanovená cena: 176.000€
Minimálne prihodenie: 500€
Dražobná zábezpeka: 10.000€

Nehnuteľnosti s príslušenstvom a súčasťami evidované na LV č. 1601, k.ú. Kameničná, obec KAMENIČNÁ, okres Komárno, ako parcela registra „C“ číslo 3212/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4165m2, p.č. 3212/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 595m2, p.č. 3212/4 ostatné plochy o výmere 205m2, p.č. 3212/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 404m2, p.č. 3212/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 243m2, p.č. 3212/7 ostatné plochy o výmere 275m2, p.č. 3214/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1502m2, p.č. 3221/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1670m2, p.č. 3221/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 97m2, p.č. 3221/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 474m2, p.č. 3224/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 342m2, p.č. 3226/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2014m2, p.č. 3226/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44m2, p.č. 3227/1 zastavané plochy a /nádvoria o výmere 23433m2, p.č. 3227/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 660m2, p.č. 3227/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1881m2, p.č. 3227/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13928m2, p.č. 3227/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 218m2, p.č. 3227/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 792m2, p.č. 3227/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1656m2, p.č. 3227/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 197m2, p.č. 3227/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32m2, p.č. 3227/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 351m2, p.č. 3227/33 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1875m2, p.č. 3227/34 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17m2, p.č. 3227/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142m2, p.č. 3227/36 ostatné plochy o výmere 373m2, p.č. 3227/38 ostatné plochy o výmere 541m2, p.č. 3250/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1279m2 a stavby – garáž so súpisným číslom 2 na parcele číslo 3078/38, požiarna nádrž so súpisným číslom 157 na parcele 3250/26, ovčín so súpisným číslom 158 na parcele číslo 3250/27, strážnica so súpisným číslom 161 na parcele číslo 3084/2, výkrm HD maštal so súpisným číslom 171 na parcele číslo 3084/13, vodojem so súpisným číslom 173 na parcele číslo 3084/15, sociálna budova so súpisným číslom 174 na parcele číslo 3078/39, hnojisko so súpisným číslom 418 na parcele číslo 3119/3; v celku v podiele 1/1.

Pozemky: Pozemok evidovaný pod. parc.č. 3212/2 o výmere 4165 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3212/3 o výmere 595 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3212/4 o výmere 205 m2 ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Pozemok evidovaný pod. parc.č. 3212/5 o výmere 404 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod. parc.č. 3212/6 o výmere 243 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3212/7 o výmere 275 m2 ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3214/18 o výmere 1502 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3221/1 o výmere 1670 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3221/2 o výmere 97 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3221/3 o výmere 474 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3224/2 o výmere 342 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3226/1 o výmere 2014 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3226/3 o výmere 44 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/1 o výmere 23433 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/9 o výmere 660 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/10 o výmere 1881 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/11 o výmere 13928 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/14 o výmere 218 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/27 o výmere 792 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/28 o výmere 1656 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/29 o výmere 197 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/31 o výmere 32 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/32 o výmere 351 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/33 o výmere 1875 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/34 o výmere 17 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/35 o výmere 142 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/36 o výmere 373 m² ako ostatná plocha so spôsobom využtia pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3227/38 o výmere 541 m² ako ostatná plocha so spôsobom využtia pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Pozemok evidovaný pod parc.č. 3250/27 o výmere 1279 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom.
Stavby:

Garáž so súp.č. 2, postavená na parc.č. 3078/38 katastrálne územie Kameničná. Objekt sa nachádza v lokalite „Kráľka“. Objekt je jednopodlažný, prízemný. Objekt sa začal využívať, na základe vyjadrenia miestnych obyvateľov a použitých materiálov v roku 1960. Celkový technický stav, konštrukčno – materiálové riešenie, spôsob a intenzita užívania a vykonávaná údržba objektu zodpovedá 65 rokov. Základná životnosť ZZ = 30 – 80 rokov.

Požiarna nádrž so súp.č. 157, postavená na parc.č. 3250/26 katastrálne územie Kameničná. Objekt sa nachádza v lokalite „Piesky“. Objekt predstavuje podzemnú želozobetónovú nádrž. Objekt sa začal využívať, na základe miestnych obyvateľov a použitých materiálov v roku 1986. Celkový technický stav, konštrukčno – materiálové riešenie, spôsob a intenzita užívania a vykonávaná údržba objektu zodpovedá životnosti 35 rokov. Základná životnosť ZZ = 20 – 60 rokov.

Ovčín so súp.č. 158, postavený na parc.č. 3250/27 katastrálne územie Kameničná. Objekt sa nachádza v lokalite „Piesky“. Objekt je jednopodlažný, prízemný, halového typu. Objekt sa začal užívať, na základe vyjadrenia miestnych obyvateľov a použitých materiálov v roku 1982. Objekt je v časti poškodený, bez údržby. Celkový technický stav, konštrukčno – materiálové riešenie, spôsob a intenzita užívania a vykonávaná údržba objektu zodpovedá 43 rokov. Základná životnosť ZZ = 50 rokov. Popis konštrukcií a vyhotovenia: Základy betónové pätky, nosná konštrukcia je tvorená ako oceľové stĺpy a drevené sedlové väzníky, obvodový plášť nezateplený plech a podmurovka s vápennou omietkou, bleskozvod, okná jednoduché oceľové, strecha sedlová, krytina acz vlnovka, podlaha betónový poter, vnútorný rozvod elektro, vstupné vráta oceľové hladké.

Strážnica so súp.č. 161, postavená na parc.č. 3084/2 katastrálne územie Kameničná. Objekt sa nachádza v lokalite „Kráľka“. Objekt je jednopodlažný, prízemný, samostatne stojaci. Objekt sa začal užívať, na základe vyjadrenia miestnych obyvateľov a použitých materiálov v roku 1985. Celkový technický stav, konštrukčno – materiálové riešenie, spôsob a intenzita užívania a vykonávaná údržba objektu zodpovedá 45 rokov. Základná životnosť ZZ = 30 – 80 rokov.

Výkrm HD maštaľ so súp.č. 171, postavený na parc.č. 3084/13 katastrálne územie Kameničná. Objekt sa nachádza v lokalite „Kráľka“. Objekt je jednopodlažný, prízemný. Objekt sa začal užívať, na základe vyjadrenia miestnych obyvateľov a použitých materiálov v roku 1950, resp. 1942. Objekt je v časti poškodený, bez údržby. Objekt je ocenený z dvoch častí z dvoch častí – predná a zadná časť, vzhľadom na použité konštrukcie, iný rok výstavby a stav poškodenia. Celkový technický stav, konštrukčno – materiálové riešenie, spôsob a intenzita uživania a vykonávaná údržba objektu zodpovedá 80 rokov. Základná životnosť ZZ = 60 – 80 rokov.

Výkrm HD maštaľ so súp.č. 171, postavený na parc.č. 3084/13 – predná časť - popis konštrukcií a vyhotovenia: základy betónové pásy, nosná konštrukcia je murovaná z páleného materiálu hrúbka 50 cm, strecha väzníková drevená, okná jednoduché oceľové, krytina pálená škridla, podlaha betónový poter, omietky vápenné, vstupné dvere zvlakové, rozvod elektro.

Výkrm HD maštaľ so súp.č. 171, postavený na parc.č. 3084/13 – zadná časť - popis konštrukcií a vyhotovenia: základy betńové pásy, nosná konštrukcia je murovaná z páleného materiálu hrúbka 50 cm, strecha väzníková drevená, okná jednoduché oceľové, krytina acz vlnovka, pálená škridla, podlaha betónový poter, omietky vápenné, vstupné dvere zvlakové, rozvod elektro.

Vodojem so súp.č. 173, postavený na parc.č. 3084/15 katastrálne územie Kameničná. Objekt sa nachádza v lokalite „Kráľka“. Objekt predstavuje nadzemný vodojem. Objekt sa začal užívať, na základe vyjadrenia miestnych obyvateľov a charakteru a druhu použitých materiálov v roku 1980. Celkový technický stav, konštrukčno – materiálové riešenie, spôsob a intenzita užívania a vykonávaná údržba objektu zodpovedá 40 rokov. Základná životnosť ZZ = 40 – 60 rokov.

Sociálna budova so súp.č. 174, postavená na parc. č. 3078/39 katastrálne územie Kameničná. Objekt sa nachádza v lokalite „Kráľka“. Objekt je jednopodlažný, prízemný. Objekt sa začal užívať, na základe vyjadrenia miestnych obyvateľov a použitých materiálov v roku 1955. Celkový technický stav, konštrukčno – materiálové riešenie, spôsob a intenzita užívania a vykonávaná údržba objektu zodpovedá 80 rokov. Základná životnosť ZZ = 80 – 100 rokov. Popis konštrukcií a vyhotovenia: Základy betónové pásy, nosná konštrukcia je murovaná z páleného materiálu hrúbka 40 cm, strecha väzníková drevená, okná zdvojené drevené, krytina pálená škridla jednodrážková, podlaha betónový poter, omietky vápenné, rozvod elektro.

Hnojisko so súp.č. 418, postavené na parc č. 3119/3 katastrálne územie Kameničná. Objekt sa nachádza v lokalite medzi lokalitou „Kráľka“ a „Piesky“. Objekt predstavuje betónovú plochu. Plocha nie je užívaná, bez údržby. Objekt sa začal užívať na základe vyjadrenia miestnych obyvateľov a použitých materiálov v roku 1980. Celkový technický stav, konštrukčno – materiálové riešenie, spôsob a intenzita užívania a vykonávaná údržba objektu zodpovedá 40 rokov. Základná životnosť ZZ = 40 – 60 rokov.

Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží.

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to A) vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000, VS:2018001 alebo B) do notárskej úschovy, resp. C) bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Kmeťkova 30, 949 01 Nitra, IČO: 50 107 607. Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť (v prípade spôsobu jej zloženia podľa A) zložená na účte dražobníka najneskôr do otvorenia dražby alebo (v prípade spôsobu jej zloženia podľa B a C) najneskôr do otvorenia dražby musí byť jej zloženie dostatočne preukázané – výpis z bankového účtu, potvrdením o vklade na účet v hotovosti, originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky.

Dátum a čas konania dražby: 08.03.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: BestAuctions, s.r.o., so sídlom Kmeťkova 30, 949 01 Nitra
Termíny obhliadok: 18.02.2019 od 10:00 do 11:0019.02.2019 od 10:00 do 11:00Záujemcovia o obhliadku sa vopred nahlásia u dražobníka na t.č. 0917 953 129