Nehnuteľnosti - stavby a lesné pozemky nachádzajúce sa v obci Kyjatice, okres Rimavská Sobota

Lokalita: Kyjatice, okres Rimavská Sobota
Najnižšie podanie: 83.200 €
Zistená/stanovená cena: 164.600 €
Minimálne prihodenie: 1.000 €
Dražobná zábezpeka: 20.000 €

I. nehnuteľnosti s príslušenstvom a súčasťami evidované na LV č. 167, k.ú. Kyjatice, obec KYJATICE, okres Rimavská Sobota, ako parcela registra „E“ číslo 397/92 lesné pozemky o výmere 224411m2 a stavby – ovčín so súpisným číslom 36 na parcele číslo 733/4, kravín so súpisným číslom 37 na parcele 733/3 a senník so súpisným číslom 38 na parcele číslo 807/5, v celku v podiele 1/1.

II. nehnuteľnosti s príslušenstvom a súčasťami evidované na LV č. 147, k.ú. Kyjatice, obec KYJATICE, okres Rimavská Sobota, ako stavby: dielňa – garáž so súpisným číslom 31 na parcele 925, stodola so súpisným číslom 32 na parcele číslo 926, váha mostová so súpisným číslom 33 na parcele číslo 924 a kravín so súpisným číslom 34 na parcele 927, v celku v podiele 1/1.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Kyjatice, okres Rimavská Sobota v dvoch samostatných lokalitách, na okraji zastavaného územia obce. Stavby súp.č. 36, 37, 38 sa nachádzajú v miestnej časti Kadlub a spolu tvoria poľnohospodársky dvor. Prístup k nehnuteľnostiam je po miestnych komunikáciach. Objekty sú napojené len na rozvod elektrickej energie, ostatné inžinierske siete sa tu nenachádzajú. Ide o prevádzkové a poľnohospodárske stavby, užívané prevažne na poľnohospodársku živočíšnu výrobu a na skladovanie rôznych poľnohospodárskych produktov s príslušným zázemím. V prípade potreby by bolo možné uvedené stavby užívať aj na skladovanie iného tovaru, materiálu alebo surovín.

Dielňa a garáž súp.č. 31 na parc.č. 925 - samostatne stojaci stavebný objekt jednopodlažný so sedlovou strechou, ktorý slúži na garážovanie, úpravy a opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení.

Konštrukčné riešenie: Zvislú nosnú konštrukciu tvorí murivo z pórobetónových tvárnic hr.40 cm v kombinácii so sústavou oceľových stĺpov, strop s rovným podhľadom, strešná konštrukcia z oceľových priehradových väzníkov uložených na stĺpoch a na obvodovom murive, krytina je z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné hladké, podlahy betónové, okná jednoduché kovové a drevené zdvojené, 1xvráta drevené zvlakové, 1xplechové otváravé, vykurovanie lokálne na tuhé palivo, elektroinštalácia svetelná a motorická, bleskozvod.

Stodola súp.č. 32 na parc.č. 926 - samostatne stojaci jednoduchý objekt so sedlovou strechou bez opláštenia, dispozične pozostáva z jedného otvoreného priestoru, ktorý slúži na skladovanie objemového krmiva a steliva.

Konštrukčné riešenie: Zvislú nosnú konštrukciu tvorí sústava drevených stĺpov osadených do betónového lôžka, bez podkladného betónu, bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Strešná konštrukcia drevená sedlová, krytina škridla obyčajná jednodrážková, jednostranné obitie štítovej strany v časti strechy doskami. Objekt nemá žiadne vnútorné vybavenie, nie je napojený na žiadne inžinierske siete.

Váha mostová súp.č. 33 na parc.č. 924 - samostatne stojaci jednoduchý objekt so sedlovou strechou, dispozične pozostáva z krytého priestoru váhy poľnohospodárskych vozidiel, v južnej časti pôdorysu sú dva priestory pre obsluhu váhy so sociálnou časťou. V severnej časti je ďalšia miestnosť prístupná z exteriéru. Vstup do miestnosti obsluhy je prestrešený prístreškom. Konštrukčné riešenie: Základy betónové, zvislú nosnú konštrukciu tvorí murivo z tehál a pórobetónových tvárnic hr.30 cm, strešná konštrukcia sedlová drevená v časti váhy, pultová v priestoroch obsluhy, strop drevený trámový s rovným podhľadom, krytina strechy škridla obyčajná jednodrážková, klampiarske konštrukcie pozinkovaný plech, vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné vápenné hladké, podlahy väčšinou betónové, okná drevené jednoduché, dvere hladké plné. V objekte je rozvod vody a kanalizačné pripojovacie potrubie, elektroinštalácia svetelná, vykurovanie lokálne, v sociálnej časti sa nachádza, umývadlo, sprcha, keramický obklad.

Kravín súp.č.34 na parc.č. 927 - samostatne stojaci jednoduchý objekt so sedlovou strechou, užívaný ako kravín. Konštrukčné riešenie: Základy betónové, zvislú nosnú konštrukciu tvorí murivo z pórobetónových tvárnic hr.40 cm v kombinácií so sústavou priečnych železobetónových rámov na dvoch vnútorných stĺpoch, strop železobetónový, strešná konštrukcia sedlová drevená, krytina strechy škridla obyčajná jednodrážková v kombinácií s pozinkovaným plechom, podlahy betónové, okná drevené jednoduché a z časti bez výplne, dvere drevené zvlakové, elektroinštalácia svetelná a motorická, bleskozvod.

Ovčín súp.č. 36 na parc.č. 733/4 - samostatne stojaci jednoduchý objekt so sedlovou strechou, dispozične pozostáva z jedného priestoru, pôvodne slúžiaceho ako ovčín, v súčasnosti slúži na uskladnenie objemového krmiva a steliva pre poľnohospodárske zvieratá. Zo severnej strany bol dodatočne k stavbe pristavený drevený výbeh, ktorý je ohodnocovaný samostatne. Konštrukčné riešenie: Základy betónové, zvislú nosnú konštrukciu tvorí murivo z pórobetónových tvárnic v kombinácií s murivom z tehál, strop drevený trámový s poškodeným podbitím, strešná konštrukcia sedlová drevená, krytina strechy azbestocementové vlnovky, vonkajšie a vnútorné omietky vápenné hladké, podlahy betónové, okná drevené jednoduché a z časti bez výplne s oceľovými mrežami, dvere a vráta drevené zvlakové, elektroinštalácia svetelná a motorická, bleskozvod. Prístavba výbehu k ovčínu na parc.č.733/1 je jednoduchý objekt so sedlovou strechou, bez opláštenia, dispozične pozostáva z jedného priestoru, slúžiaceho na výbeh oviec,v súčasnosti na skladovanie a úpravu objemového krmiva.

Kravín súp.č. 37 na parc.č. 733/3 - samostatne stojaci jednoduchý objekt so sedlovou strechou, dispozične pozostáva z jedného priestoru, pôvodne slúžil ako kravín, v súčasnosti sú tu chované ovce. Konštrukčné riešenie: Základy betónové, zvislú nosnú konštrukciu tvorí murivo z pórobetónových tvárnic hr.40 cm, strop drevený trámový s viditeľnými trámami,strešná konštrukcia sedlová drevená, krytina strechy vlnitý pozinkovaný plech, vonkajšie a vnútorné omietky vápenné hladké, podlahy betónové, okná drevené jednoduché a z časti bez výplne, dvere a vráta drevené zvlakové, elektroinštalácia svetelná a motorická, bleskozvod.

Senník súp.č. 38 na parc.č. 807/5 - samostatne stojaci jednoduchý objekt so sedlovou strechou, dispozične pozostáva z jedného priestoru, ktorý slúži na skladovanie a úpravu objemového krmiva. Konštrukčné riešenie: Zvislú nosnú konštrukciu tvorí sústava oceľových stĺpov kruhového profilu osadených do betónových základov, bez podkladného betónu podlahy, strešná konštrukcia z oceľových priehradových väzníkov, na ktorých sú osadené plnostenné profily väzníc, do ktorých je kotvená strešná krytina strechy - vlnitý pozinkovaný plech, objekt nemá žiadne vnútorné vybavenie a nie je napojený na žiadne inžinierske siete.

Príslušenstvo tvorí drevený prístrešok pri váhe a žumpa.

Lesný pozemok s porastami o výmere 22,4411 ha v katastrálnom území Kyjatice, okres Rimavská Sobota na parcele registra „E“ číslo 397/92. Lesná oblasť: Revúcka Vrchovina, Rožňavská kotlina. Vychádzalo sa z platného LHP – plánu starostlivosti o les. 

Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží.

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to A) vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000 VS:2016009 alebo B) do notárskej úschovy, resp. C) bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 107 607. Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť (v prípade spôsobu jej zloženia podľa A) zložená na účte dražobníka najneskôr do otvorenia dražby alebo (v prípade spôsobu jej zloženia podľa B a C) najneskôr do otvorenia dražby musí byť jej zloženie dostatočne preukázané – výpis z bankového účtu, potvrdením o vklade na účet v hotovosti, originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky. 

Dátum a čas konania dražby: 23.06.2017 o 11:00
Miesto konania dražby: NÚ JUDr. Zuzana Koukalová- notár so sídlom Rimavská Sobota, Jánošíkova 2
Kontakt: Ivana Kmetiová
0950/499 679
info@bestauctions.sk
Termíny obhliadok: 05.06.2017 od 11:00 do 11:3006.06.2017 od 11:00 do 11:30Všetci záujemcovia o obhliadku sa deň pred obhliadkou nahlásia na t.č. 0917 953 129