Rodinný dom v obci Nitra, k.ú. Nitra s pozemkom o výmere 615m2

Lokalita: Hanulova 631/24, Nitra
Najnižšie podanie: 155.000 €
Zistená/stanovená cena: 136.000 €
Minimálne prihodenie: 1.000 €
Dražobná zábezpeka: 30.000 €
- nehnuteľnosti s príslušenstvom a súčasťami evidované na LV č. 291, k.ú. Nitra, obec Nitra, okres Nitra, ako parcely registra „C“ číslo 7024 zastavané plochy a nádvoria o výmere 314m2, p.č. 7025 záhrady o výmere 301m2 a stavby - dom so súpisným číslom 631 na p.č. 7024, v celku v podiele 1/1. Rodinný dom so s. č. 631 je samostatne stojaca stavba postavená na parc. KN č.7024. Stavebnotechnický popis : Suterén 1.P.P - dispozične pozostáva zo schodišťa, kotolne ako i skladovej miestnosti. Prízemie 1.N.P - dispozične pozostáva z verandy, schodišťa, chodby, kúpelne, kuchyne, špajze. samostatného WC a obývacej izby. Podkrovie 2.N.P - dispozične pozostáva z chodby, 3-och izieb a samostatného WC. 1. Podzemné podlažie : Osadenie do terénu je do 2,0 m so zvislou vodotesnou izoláciou. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy železobetónové s rovným podhľadom. Fasádne omietky - 3 x do 1/3 iny marmolitové. Dvere plné hladké. Okná kovové jednoduché. Dlažby a podlahy ostatných miestností - lepené PVC. Ústredné vykurovanie - liatinové radiátory. Rozvod teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia. Inštalácia zemného plynu. Zdroj teplej vody - obojživelník. Zdroj vykurovania - závesný plynový kotol. Kanalizácia - 1 x PVC potrubia. Vnútorné vybavenie - samostatná sprcha. Obklady stien u samostatnej sprchy. Výtokové batérie 1 ks páková sprchová. 1. Nadzemné podlažie : Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Podmurovka - podpivničenie do 3/4 ín s výškou do 100 cm s povrchovej úpravy z marmolitu. Obvodové murivo s nameranou hrúbkou 41 cm, prevažujúce so zateplením. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien a stropov vápenné - hladké. Stropy železobetónové. Krov sedlový. Krytinu strechy na krove tvorí kanadský šindel. Klampiarske konštrukcie sú urobené pozinkované ako úplne strechy. Klampiarske konštrukcie - osadené parapetné hliníkové plechy. Fasádne omietky urobené na báze umelých hmôt 4 x nad 2/3 iny. Schody s povrchovou úpravu stupňov z tvrdého dreva. Dvere z tvrdého dreva. Okná plástové a okenné žalúzie sú osadené kovové. Vonkajšie rolety plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - osadené dubové parkety. Dlažby a podlahy ostatných miestností položené veľkoplošné keramické dlažby. Vykurovanie je ústredné s vykurovacími telesami liatinovými. Elektroinštalácia je urobená s rozvodmi na 380 V. Domáci telefón je urobený rozvodom pod omietkou. Rozvody studenej a teplej vody z PVC. Kanalizácia do verejného rozvodu - kanalizačné rozvody z PVC. Vybavenie kuchyne - osadený plynový sporák, plynový vrch, samostatná elektrická rúra, odsávač pár a umývací drez nerezový v počte 1 ks, umývačka riadu, ako i kuchynská linka z prírodného dreva s rozvinutou šírkou 3,65 m. Vnútorné vybavenie - vaňa plástová rohová, umývadlo a bidet. Vodovodné batérie 1 ks páková, sprchové 1 ks nerezové páková s ovládaním sifónu a 1 ks páková nerezová. Záchod je osadený samostatne bez umývadla. Kozub s vyhrievacou vložkou a elektrický rozvádzač s ističmi. Kolektory v počte 4 ks osadené na streche drobnej stavby. 1. Podkrovie : Obvodové murivo s nameranou hrúbkou 41 cm, prevažujúce so zateplením. Deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky stien a stropov vápenné hladké. Stropy drevené trámové s podhľadom. Fasádne omietky urobené na báze umelých hmôt 2 x nad 2/3 iny ako i 2 x do 1/3 iny. Dvere sú dyhované i zásuvné zhrňovacie. Okná sú osadené plástové i zdvojené strešné. Okenné žalúzie kovové, vonkajšie rolety plástové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - dubové parkety ako i plávajúce podlahy. Dlažby a podlahy ostatných miestností sú položené veľkoplošné keramické dlažby ako i plávajúca podlaha v chodbe. Vykurovanie je ústredné s vykurovacími telesami liatinovými. Elektroinštalácia s rozvodmi na 220 V. Domáci telefón je urobený rozvod pod omietkou. Rozvod televízny a rádioantény, rozvody studenej a teplej vody z PVC. Kanalizácia do verejného rozvodu. Vodovodné batérie 1 ks, páková sprchová. Záchod je osadený samostatný s umývadlom. Vnútorné obklady sú urobené vo WC nad 1,0 m. 1 vstavaná skrina. Predmetom dražby je aj príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje, alebo nie je zapísané na LV a to: drobná stavba pre chov vtákov s napojením na dom na parc. č. 7024, drobná stavba pre chov vtákov v chrbte RD na parc. č. 7024, voliéra pre vtákov na parc. č. 7024, plot do ulice RD, plot od suseda, prípojka elektriny, prípojka kanalizácie, vonkajšie schody, prípojka vody, prípojka plynu, spevnené plochy zo zámkovej dlažby, oporné múry, podzemná pivnica, vonkajšie schody do domu, pergola pri dome, pergola ako vstup na pozemok a podobne. Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží.

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to A) vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000 VS:2016007 alebo B) do notárskej úschovy, resp. C) bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 107 607. Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť (v prípade spôsobu jej zloženia podľa A) zložená na účte dražobníka najneskôr do otvorenia dražby alebo (v prípade spôsobu jej zloženia podľa B a C) najneskôr do otvorenia dražby musí byť jej zloženie dostatočne preukázané – výpis z bankového účtu, potvrdením o vklade na účet v hotovosti, originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky. 

Dátum a čas konania dražby: 16.02.2017 o 11:30
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova trieda 9, Nitra
Kontakt: Ivana Kmetiová
0950/499 679
info@bestauctions.sk
Termíny obhliadok: 07.02.2017 od 14:00 do 14:3008.02.2017 od 14:00 do 14:30Záujemcovia o obhliadku sa pred termínom obhliadky nahlásia na t.č. 0950/499679.