Rodinný dom v obci Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske

Lokalita: Žabokreky nad Nitrou 181, okres Partizánske
Najnižšie podanie: 33.900 €
Zistená/stanovená cena: 45.200 €
Minimálne prihodenie: 200 €
Dražobná zábezpeka: 10.000 €
- nehnuteľnosti s príslušenstvom a súčasťami evidované na LV č. 401, k.ú. Žabokreky nad Nitrou, obec ŽABOKREKY NAD NITROU, okres Partizánske, ako parcely registra „C“ číslo 1199/2 záhrady o výmere 28m2, p.č. 1200 zastavané plochy a nádvoria o výmere 210m2, p.č. 1201 záhrady o výmere 156m2, p.č. 1202 záhrady o výmere 153m2, p.č. 1203 záhrady o výmere 124m2, p.č. 1204 záhrady o výmere 110m2, p.č. 1205 záhrady o výmere 106m2 a stavby - rodinný dom so súpisným číslom 181 na p.č. 1200, v celku v podiele 1/1. - spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 k pozemku evidovanom na LV č. 725, k.ú. Žabokreky nad Nitrou, obec ŽABOKREKY NAD NITROU, okres Partizánske, ako parcela registra “C“ číslo 1195/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 539m2, p.č. 1206 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20m2, p.č. 1207 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17m2, p.č. 1208 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23m2, p.č. 1209 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21m2, p.č. 1210 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25m2, p.č. 1211 zastavané plochy a nádvoria o výmere 31m2. Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky interiéru domu v zmysle § 12 ods. 3 Zákona NR SR č. 527/2002 Z.z. v znení Zákona č. 568/2007. Rodinný dom súp. č. 181 na parc. č. 1200 sa nachádza v zastavanom území obce Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske. Prístup k objektu je po miestnej asfaltovej komunikácii. Rodinný dom bol postavený a daný do užívania v roku 1933. Dom bol v priebehu užívania riadne udržiavaný a v roku 1995 bol rekonštruovaný. Objekt je nepodpivničený, má jedno nadzemné podlažie a podkrovie s čiastočne obytným priestorom. Rodinný dom je napojený na rozvod elektrickej energie, na verejný vodovod, rozvodnú sieť plynu a odkanalizovaný do žumpy. Stavebno-technický popis: Základy sú betónové s izoláciou, podmurovka betónová do 50 cm, nosné murivo z tehál hr.450 mm, v podkroví 400 mm, vnútorné deliace konštrukcie murované z tehál, vnútorné omietky vápenné hladké, vonkajšie omietky vápenné štukové, stropy drevené trámové s rovným podhľadom, strecha sedlová, krytina z asfaltového šindla, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, dvere z tvrdého dreva, okná zdvojené drevohliníkové, podlahy drevené vlysové, doskové a keramické dlažby, vykurovanie teplovodné kotlom na plynné palivo, vykurovacie telesá oceľové článkové (podľa informácií zdemontované vrátane kotla), zdroj studenej vody z centrálneho zdroja, príprava TÚV v zásobníkovom ohrievači, elektroinštalácia svetelná a motorická. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dva krby s uzatvoreným ohniskom. Rodinný dom bol v čase ohodnotenia neobývaný. Podľa ústnych informácií bola demontovaná väčšia časť vybavenia. (vo výpočte je uvažované s predpokladaným základným vybavením). Údržba stavby je v súčasnosti zanedbaná, v podkroví je jedna miestnosť vyhorená. Drobné stavby – dielňa, sauna a garáž (nie je zapísaná na liste vlastníctva a nie je zakreslená v katastrálnej mape) Kanalizačná prípojka zhotovená v roku 1995 odvádza odpadové vody z rodinného domu do žumpy. Predmet dražby sa draží v akom stojí a leží. Dom je neobývaný. 
Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to A) vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000 VS:2016005 alebo B) do notárskej úschovy, resp. C) bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 107 607. Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť (v prípade spôsobu jej zloženia podľa A) zložená na účte dražobníka najneskôr do otvorenia dražby alebo (v prípade spôsobu jej zloženia podľa B a C) najneskôr do otvorenia dražby musí byť jej zloženie dostatočne preukázané – výpis z bankového účtu, potvrdením o vklade na účet v hotovosti, originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky. Neúspešným účastníkom dražby dražobník bezodkladne vráti dražobnú zábezpeku v prospech nimi označeného bankového účtu alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy, resp. bezodkladne vráti listiny preukazujúce zloženie vydanie bankovej listiny. 
Dátum a čas konania dražby: 05.10.2016 o 10:00
Miesto konania dražby: NÚ JUDr. Gabriela Palugová, Janka Kráľa 4676/15, Topoľčany
Kontakt: Kmetiová Ivana
0950/ 499 679
info@bestauctions.sk
Termíny obhliadok: 26.09.2016 od 10:00 do 10:3028.09.2016 od 10:00 do 10:30Všetci záujemcovia o obhliadku sa pred termínom obhliadky nahlásia na t.č. 0950/499 679