Súbor nehnuteľností evidovaných na LV č. 8042 k.ú. Horné Krškany, na LV č. 7203 k.ú. Horné Krškany a na LV č. 1523 k.ú. Dolné Krškany

Lokalita:
Najnižšie podanie: 9 500 000€
Zistená/stanovená cena: 8 110 000 € s DPH, t.j. 6 758 333,33 € bez DPH.
Minimálne prihodenie: 500 €
Dražobná zábezpeka: 49 790,00 €

* Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Horné Krškany, evidované na liste vlastníctva č. 8042 ako:

LV č.

Katastrálne územie

Parcela CKN č.

Druh pozemku

Výmera v m2

8042

Horné Krškany

909/6

zastavaná plocha a nádvorie

716

8042

Horné Krškany

911/7

zastavaná plocha a nádvorie

29

8042

Horné Krškany

911/8

zastavaná plocha a nádvorie

22

8042

Horné Krškany

911/12

zastavaná plocha a nádvorie

2133

8042

Horné Krškany

916/3

zastavaná plocha a nádvorie

828

8042

Horné Krškany

918

vodná plocha

428

8042

Horné Krškany

919/3

zastavaná plocha a nádvorie

1005

8042

Horné Krškany

919/4

zastavaná plocha a nádvorie

147

8042

Horné Krškany

930

zastavaná plocha a nádvorie

113

8042

Horné Krškany

931

zastavaná plocha a nádvorie

785

8042

Horné Krškany

932

zastavaná plocha a nádvorie

713

8042

Horné Krškany

933

zastavaná plocha a nádvorie

824

8042

Horné Krškany

934

zastavaná plocha a nádvorie

3710

8042

Horné Krškany

935/2

zastavaná plocha a nádvorie

123

8042

Horné Krškany

944/2

zastavaná plocha a nádvorie

333

8042

Horné Krškany

945

zastavaná plocha a nádvorie

33

8042

Horné Krškany

946

zastavaná plocha a nádvorie

43

8042

Horné Krškany

1050/1

zastavaná plocha a nádvorie

3406

8042

Horné Krškany

1050/2

zastavaná plocha a nádvorie

2321

8042

Horné Krškany

1050/3

zastavaná plocha a nádvorie

71

8042

Horné Krškany

1050/4

zastavaná plocha a nádvorie

37

8042

Horné Krškany

1051/2

zastavaná plocha a nádvorie

2799

8042

Horné Krškany

1051/3

zastavaná plocha a nádvorie

1482

8042

Horné Krškany

1051/7

zastavaná plocha a nádvorie

510

8042

Horné Krškany

1051/38

zastavaná plocha a nádvorie

839

8042

Horné Krškany

1051/39

zastavaná plocha a nádvorie

11110

v podiele 1/1 k celku

LV č.

Katastrálne územie

Stavba

Súpisné číslo

Na parcele

8042

Horné Krškany

Strojovňa

404

932

8042

Horné Krškany

Mraziar. sklad

405

934

8042

Horné Krškany

Vrátnica

406

945

8042

Horné Krškany

Úpravovňa vody

407

930

8042

Horné Krškany

Spojovací krčok

-

935/2

8042

Horné Krškany

Predajňa a servis BMW a MINI

496

1050/2

8042

Horné Krškany

Sklad odpadov

-

1050/3

8042

Horné Krškany

Dielňa zám. výroby

-

1051/2

8042

Horné Krškany

Nárezovňa

-

1051/3

8042

Horné Krškany

Prístrešok

-

1051/7

v podiele 1/1 k celku

*    Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Horné Krškany, evidované na liste vlastníctva č. 7203:

LV č.

Katastrálne územie

Parcela CKN č.

Druh pozemku

Výmera v m2

7203

Horné Krškany

1051/1

zastavaná plocha a nádvorie

14028

7203

Horné Krškany

1051/8

zastavaná plocha a nádvorie

806

7203

Horné Krškany

1051/9

zastavaná plocha a nádvorie

641

7203

Horné Krškany

1051/10

zastavaná plocha a nádvorie

975

7203

Horné Krškany

1051/11

zastavaná plocha a nádvorie

142

7203

Horné Krškany

1051/12

zastavaná plocha a nádvorie

423

7203

Horné Krškany

1051/13

zastavaná plocha a nádvorie

576

7203

Horné Krškany

1051/14

zastavaná plocha a nádvorie

738

7203

Horné Krškany

1051/15

zastavaná plocha a nádvorie

585

7203

Horné Krškany

1051/16

zastavaná plocha a nádvorie

106

7203

Horné Krškany

1051/17

zastavaná plocha a nádvorie

182

7203

Horné Krškany

1051/20

zastavaná plocha a nádvorie

3113

7203

Horné Krškany

1051/21

zastavaná plocha a nádvorie

211

7203

Horné Krškany

1051/22

zastavaná plocha a nádvorie

87

7203

Horné Krškany

1051/23

zastavaná plocha a nádvorie

38

7203

Horné Krškany

1051/24

zastavaná plocha a nádvorie

3753

7203

Horné Krškany

1051/36

zastavaná plocha a nádvorie

331

7203

Horné Krškany

1051/37

zastavaná plocha a nádvorie

545

7203

Horné Krškany

1051/40

zastavaná plocha a nádvorie

287

v podiele 1/1 k celku

LV č.

Katastrálne územie

Stavba

Súpisné číslo

Na parcele

7203

Horné Krškany

Administratívna budova

60

1051/9

7203

Horné Krškany

Areál budov

683

1051/20

7203

Horné Krškany

Sklad pre far. kovy

-

1051/8

7203

Horné Krškany

Hala Baums

-

1051/10

7203

Horné Krškany

Infostanica

-

1051/11

7203

Horné Krškany

Centr. ohýbareň

-

1051/13

7203

Horné Krškany

Sklad DKP

-

1051/14

7203

Horné Krškany

Výr. elektr. rozvodní

-

1051/15

7203

Horné Krškany

Dielňa centr. ohýb.

-

1051/16

7203

Horné Krškany

Sklad

-

1051/21

7203

Horné Krškany

Kompresorovňa

-

1051/22


v podiele 1/1 k celku

*   Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Dolné Krškany, evidované na liste vlastníctva č. 1523:

LV č.

Katastrálne územie

Parcela CKN č.

Druh pozemku

Výmera v m2

1523

Dolné Krškany

746/59

zastavaná plocha a nádvorie

298

1523

Dolné Krškany

746/64

zastavaná plocha a nádvorie

1

 

 

 

 

 

LV č.

Katastrálne územie

Stavba

Súpisné číslo

Na parcele

1523

Dolné Krškany

Predajňa a servis BMW a MINI

496

746/64

v podiele 1/1 k celku

Označenie a opis predmetu dražby a jeho stav:                      

Pozemky evidované na LV č. 8042 ako parc. CKN č. 909/6, 911/12, 916/3, 919/3  k.ú. Horné Krškany Pozemky sú evidované ako druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, s kódom využitia 18 - Pozemok, na ktorom je dvor a sú na nich vybudované prístupové komunikácia a parkovacie plochy. Pozemky sú rovinaté s možnosťou napojenia na rozvody vody, plynu, el, energie a kanalizácie. Na LV č. 8042 viaznu na hodnotených pozemkoch vecné bremená práva prechodu a prejazdu (zohľadnené v redukujúcich faktoroch podľa predpokladaného obmedzenia).

Pozemky evidované na LV č. 8042 ako parc. CKN č. 911/7, 911/8, 918, 919/4, 930, 931, 932, 933, 934, 935/2, 944/2, 945, 946 k.ú. Horné Krškany - Pozemky sú evidované ako druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a sú na nich prevažne postavené  stavby s príslušenstvom. Pozemky sú rovinaté, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete.

Strojovňa s.č. 404, na parc. CKN č. 932, evidovaná na LV č. 8042 k.ú. Horné Krškany - Stavba je situovaná v rámci areálu bývalých mraziarní, ktorý sa nachádza v krajskom meste Nitra, v jeho mestskej časti Horné Krškany, prístupný z Novozámockej ulice smer Nitra – Nové Zámky, ktorá tvorí hlavnú príjazdovú a výjazdovú komunikáciu mesta. Lokalita má dobré dopravné napojenie na rýchlostnú komunikáciu R1. V rámci časti areálu sa nachádzajú ďalšie skladovo-výrobné a prevádzkové stavby vo vlastníctve iných subjektov.

Dispozičné riešenie: Objekt je obdĺžnikového pôdorysu jednopodlažný bez podpivničenia rozdelený na dve časti tvorené otvoreným prevádzkovým priestorom slúžiacim pôvodne ako strojovňa pre technologické zariadenia pre objekt mraziarenského skladu, v súčasnosti po rekonštrukcii užívaného ako logistické prekladisko firmy Geis SK.

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu tvoria základové pätky a základové pásy zo železobetónu + základové konštrukcie pod technologickými zariadeniami.
 • Zvislú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet, obvodové múry a deliace priečky sú murované
 • Konštrukcia strechy je sedlová, z oceľových priehradových nosníkov, na ktorých sú uložené v priečnom smere oceľové nosníky, s krytinou z VSŽ plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. 
 • Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií sú z vápenno-cementových omietok s keramickým obkladom sokla.
 • Vnútorné úpravy povrchov sú z hladkých vápenno-cementových omietok, kovové konštrukcie sú opatrené náterom.
 • Povrchové úpravy podláh sú betónové.
 • Výplne okenných otvorov sú z copilitových profilových skiel.
 • Dvere sú prevažne oceľové, vráta sú plechové krídlové.
 • Vykurovanie vstavby nebolo vybudované.
 • Elektroinštalácia je svetelná i motorická, inštalácia bleskozvodu.
 • Konštrukcia vonkajšieho schodiska je z kovovej konštrukcie.
Vybavenie objektu: -  Rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie svetelnej a motorickej - zdevastované, mimo prevádzky -  Technologické vybavenie strojovne odstránené.

Technický stav: Stavba bola daná do užívania v roku 1989, čomu zodpovedá jej stavebno-technické a materiálové vyhotovenie.  Z objektu boli odstránené všetky technologické zariadenia a bola odstránená časť jeho dlhodobých aj krátkodobých konštrukčných prvkov - minimálne na polovici pôdorysu stavby, v jeho pravej časti boli odstránené a vybúrané časti zvislých konštrukcií a stropu vstavku, časť zvislej konštrukcie medzi ľavou a pravou časťou objektu, bola vybúraná časť podlahových konštrukcií, časť výplní okenných otvorov, výplne dverných otvorov, jedny vráta, boli odstránené časti vedení inžinierskych sietí.

Mraziarenský sklad s.č. 405, na parc. CKN č. 934, evidovaný na LV č. 8042,  k.ú. Horné Krškany -  Stavba je situovaná v rámci areálu bývalých mraziarní, ktorý sa nachádza v krajskom meste Nitra, v jeho mestskej časti Horné Krškany, prístupný z Novozámockej ulice smer Nitra – Nové Zámky, ktorá tvorí hlavnú príjazdovú a výjazdovú komunikáciu mesta. Lokalita má dobré dopravné napojenie na rýchlostnú komunikáciu R1. V rámci časti areálu sa nachádzajú ďalšie skladovo-výrobné a prevádzkové stavby vo vlastníctve iných subjektov.

Dispozičné riešenie: Objekt je obdĺžnikového pôdorysu jednopodlažný bez podpivničenia. Hlavnú časť objektu tvorí veľkokapacitná skladová hala s dvojpodlažným vstavkom, ktorý slúži ako administratívny priestor a serverovňa na poschodí. Na severnej strane objektu je vybudovaný prístavok s technicko-prevádzkovými priestormi, na južnej strane je vybudovaný prístavok s expedičnými gatemi a sociálnymi priestormi pre zamestnancov.

 Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu tvoria základové pätky a základové pásy zo železobetónu + základové konštrukcie pod technologickými zariadeniami.
 • Zvislú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet, opláštený tepelnoizolačnými panelmi z profilovaného pozinkovaného plechu s vonkajšou a vnútornou povrchovou úpravou.
 • Konštrukcia strechy je sedlová, z oceľových priehradových nosníkov, na ktorých sú uložené v priečnom smere oceľové nosníky, s krytinou z VSŽ plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Strop je tvorený z tepelnoizolačných panelov z profilovaného pozinkovaného plechu.
 • Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií - sú súčasťou obvodového plášťa.
 • Vnútorné úpravy povrchov  - sú súčasťou obvodového plášťa.
 • Povrchové úpravy podláh sú betónové leštené.
 • Výplne okenných otvorov sú z plastových profilov.
 • Dvere sú prevažne oceľové tepelnoizolačné, bezpečnostné, protipožiarne, vráta sú sekčné, s elektrickým pohonom..
 • Vykurovanie - vo vstavku a sociálnych priestorov je elektrické.
 • Elektroinštalácia je svetelná i motorická, inštalácia bleskozvodu.
Vybavenie objektu: - Rozvody vody, kanalizácie, rozvod slaboprúdu a internetu, serverovňa slúžiaca aj pre krčok.

 Technický stav: Stavba bola daná do užívania v roku 1989, čomu zodpovedá jej stavebno-technické a materiálové vyhotovenie. V roku 2014 boli obnovené priestory administratívneho vstavku, dverné otvory s gatemi a časť elektroinštalácie so svietidlami. Vzhľadom k materiálovému a konštrukčnému vyhotoveniu stavby bola základná životnosť stanovená odborným odhadom na 80 rokov.

Vrátnica s.č. 406 na parc. CKN č. 945, evidovaná na LV č. 8042, k.ú. Horné Krškany - Stavba je situovaná v rámci areálu bývalých mraziarní, ktorý sa nachádza v krajskom meste Nitra, v jeho mestskej časti Horné Krškany, prístupný z Novozámockej ulice smer Nitra – Nové Zámky, ktorá tvorí hlavnú príjazdovú a výjazdovú komunikáciu mesta. Lokalita má dobré dopravné napojenie na rýchlostnú komunikáciu R1. V rámci časti areálu sa nachádzajú ďalšie skladovo-výrobné a prevádzkové stavby vo vlastníctve iných subjektov.

Dispozičné riešenie: Objekt je obdĺžnikového pôdorysu jednopodlažný bez podpivničenia, rozdelený na miestnosť vrátnice a sociálne zariadenie.

 Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu tvoria základové pásy zo železobetónu.
 • Zvislá nosná konštrukcia je murovaná.
 • Konštrukcia strechy je plochá, jednoplášťová s krytinou z natavených asfaltových pásov, stropy sú železobetónové, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  
 • Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií sú z vápenno-cementových hladkých omietok.
 • Vnútorné úpravy povrchov sú z hladkých vápenno-cementových omietok, v sociálnych zariadeniach s keramickým obkladom.
 • Povrchové úpravy podláh sú povlakové z PVC.
 • Výplne okenných otvorov sú oceľové zdvojené.
 • Dvere sú drevené hladké, plné.
 • Vykurovanie nebolo vybudované - kúrenie je elektrické.
 • Elektroinštalácia je svetelná i motorická, inštalácia bleskozvodu.
Vybavenie objektu:  - Rozvody studenej vody, kanalizácie.

Prístrešok nad vrátnicou nebol hodnotený vzhľadom na situovanie jeho prevažujúcej časti aj so zvislými nosnými konštrukciami na cudzom pozemku.

Technický stav: Stavba bola daná do užívania v roku 1989, čomu zodpovedá jej stavebno-technické a materiálové vyhotovenie. Objekt je v zhoršenom technickom stave. Vzhľadom k materiálovému a konštrukčnému vyhotoveniu stavby bola základná životnosť stanovená odborným odhadom na 70 rokov.

Úpravovňa vody s.č. 407, na parc. CKN č. 930, evidovaná na LV č. 8042, k.ú. Horné Krškany - Stavba je situovaná v rámci areálu bývalých mraziarní, ktorý sa nachádza v krajskom meste Nitra, v jeho mestskej časti Horné Krškany, prístupný z Novozámockej ulice smer Nitra – Nové Zámky, ktorá tvorí hlavnú príjazdovú a výjazdovú komunikáciu mesta. Lokalita má dobré dopravné napojenie na rýchlostnú komunikáciu R1. V rámci časti areálu sa nachádzajú ďalšie skladovo-výrobné a prevádzkové stavby vo vlastníctve iných subjektov.

Dispozičné riešenie: Objekt je obdĺžnikového pôdorysu, dvojpodlažný, kde druhé nadzemné podlažie je vybudované len nad časťou pôdorysu 1. nadzemného podlažia, bez podpivničenia. Prvé nadzemné podlažie pôvodne slúžilo na osadenie technológií úpravne vody, druhé nadzemné podlažie vybudované v rámci vstavku slúžilo ako kancelária so zázemím.


Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:

 • Základy objektu tvoria základové pásy zo železobetónu + základové konštrukcie pod technologickými zariadeniami.
 • Zvislú nosnú konštrukciu  je murovaná, obvodové múry a deliace priečky sú murované.
 • Konštrukcia strechy je plochá, železobetónová s krytinoz asfaltových natavených pásov. 
 • Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií sú zo škrabaného brizolitu s čiastočným keramickým obkladom.
 • Vnútorné úpravy povrchov sú z hladkých vápenno-cementových omietok.
 • Povrchové úpravy podláh sú betónové, s cementovým poterom.
 • Výplne okenných otvorov sú z oceľové s dvojitým zasklením + na časti použitý sklobetón.
 • Dvere sú prevažne drevené plné, vráta sú plechové krídlové.
 • Vykurovanie vstavby nebolo zistené.
 • Elektroinštalácia je svetelná i motorická, inštalácia bleskozvodu.
Vybavenie objektu:
 • Rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie svetelnej a motorickej - zdevastované, mimo prevádzky
 • Technologické vybavenie úpravne vody odstránené.

Technický stav: Podľa stavebno-technického vyhotovenia stavby bol objekt postavený pravdepodobne v roku 1980, doklad o veku nebol predložený. Objekt je v zlom technickom stave vylučujúcom akékoľvek užívanie. Z objektu boli odstránené všetky technologické zariadenia a bola odstránená časť jeho dlhodobých aj krátkodobých konštrukčných prvkov - v pravej časti boli odstránené a vybúrané časti zvislých konštrukcií a stropu vstavku, bola vybúraná časť podlahových konštrukcií, časť výplní okenných otvorov, výplne dverných otvorov, boli zdevastované vedenia inžinierskych sietí.

Spojovací krčok bez s.č. na parc. CKN č. 935/2, evidovaný na LV č. 8042, k.ú. Horné Krškany Stavba je situovaná v rámci areálu bývalých mraziarní, ktorý sa nachádza v krajskom meste Nitra, v jeho mestskej časti Horné Krškany, prístupný z Novozámockej ulice smer Nitra – Nové Zámky, ktorá tvorí hlavnú príjazdovú a výjazdovú komunikáciu mesta. Lokalita má dobré dopravné napojenie na rýchlostnú komunikáciu R1. V rámci časti areálu sa nachádzajú ďalšie skladovo-výrobné a prevádzkové stavby vo vlastníctve iných subjektov.

Dispozičné riešenie: Objekt je obdĺžnikového pôdorysom, dvojpodlažný bez podpivničenia. Na 1. a 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárske priestory so zázemím - sociálnymi zariadeniami. Objekt je využívaný ako administratívne zázemie pre skladovú halu v objekte mraziarenského skladu, s ktorým je komunikačne prepojená.

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu tvoria základové pätky a základové pásy zo železobetónu.
 • Zvislá nosná konštrukcia je murovaná, obvodové múry a deliace priečky sú murované, dodatočne zateplené.
 • Konštrukcia strechy je plochá, s krytinou z asfaltových natavených pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. 
 • Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií sú z vápenno-cementových omietok.
 • Vnútorné úpravy povrchov sú z hladkých vápenno-cementových omietok, v sociálnych zariadeniach keramické obklady.
 • Povrchové úpravy podláh sú z keramickej dlažby, príp. betónové s cementovým poterom..
 • Výplne okenných otvorov sú z plastových profilov s izolačným dvojsklom..
 • Dvere sú drevené, plné hladké.
 • Vykurovanie vstavby - ústredné, zdrojom vykurovania je elektrokotol, vykurovacie telesá sú panelové.
Vybavenie objektu:
 •   Rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie svetelnej a motorickej, rozvod vody, rozvody slaboprúdu a internetu.

Technický stav: Objekt bol daný do užívania v roku 1989. V roku 2014 bol súčasným nájomcom kompletne rekonštruovaný - boli vymenené výplne okenných a dverných otvorov,  nášlapné vrstvy podláh, vonkajšie a vnútorné povrchové úpravy, boli na novo vybudované sociálne zariadenia, boli vymenení zdroj vykurovania a vykurovacie telesá, boli vybudované rozvody počítačových sietí a internetu. Serverovňa sa nachádza v rámci vstavku vybudovaného v skladovej hale.

Príslušenstvo k nehnuteľnostiam evidovaných na LV č. 8042, k.ú. Horné Krškany :

Plot na parc. 909/6 (od ulice) Konštrukciu plotu tvorí základ z kameňa a betónu, betónové podmurovka, výplň plotu je z oceľovej tyčoviny na oceľových stĺpikoch. Vybudovaný bol v roku 1989.

Spevnené plochy na parc. CKN č. 919/3, 911/12 - Predmetom sú spevnené plochy na parc. CKN č. 919/3, 911/12 okolo objektov vyhotovené z asfaltobetónu.

Spevnené plochy na parc. CKN č. 931, 919/4 - Predmetom sú spevnené plochy na parc. CKN č. 931, 919/4 vyhotovené v roku 2014 z monolitického betónu.

Kiosková trafostanica na parc. CKN č. 931 Mostová váha na parc. CKN č. 946-  Mostová váha pri objekte vrátnice.

Kanalizácia splašková - Kanalizačná prípojka vyhotovená z PVC potrubia DN 200mm. Projektová dokumentácia znalcovi nebola poskytnutá.

Vodovodná prípojka - Vodovodná prípojka vyhotovená z PVC potrubia DN 80mm. Projektová dokumentácia znalcovi nebola poskytnutá

Pozemky evidované na LV č. 8042, k.ú. Horné Krškany ako parc. CKN č.  1050/3, 1050/4, 1051/2, 1051/3, 1051/7, 1051/38, 1051/39  ako zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.

Sklad odpadov na parc. CKN č. 1050/3, evidovaný na LV č. 8042,  k.ú. Horné Krškany - Sklad odpadov je prízemný objekt obdĺžnikového pôdorysu pozostávajúci z dvoch častí – skladu a priestoru so záložným zdrojom elektrickej energie, situovaný za objektom Predajne a servisu BMW a MINI.

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy sú betónové pásy a pätky, obvodové murivo časti záložného zdroja betónových tvárnic hr.15cm .
 • Zvislú nosnú konštrukciu skladovacej časti tvoria kovové stĺpy opláštené pozinkovaným trapézovým plechom s kovovou sieťovinou hornej časti.
 • Zastrešenie tvorí pultový krov z oceľových profilov, strešná krytina je z pozinkovaného trapézového plechu.
 • Vonkajšia i vnútorná úprava povrchov stien záložného zdroja - vápenné hladké omietky, kovové časti sú opatrené náterom.
 • Elektroinštalácia je svetelná i motorická, inštalácia elektronického bezpečnostného zariadenia.

Dielňa zám.výroby bez s.č. na parc. CKN č. 1051/2, evidovaná na LV č. 8042, k.ú. Horné Krškany -  Stavba je situovaná v rámci výrobného areálu, ktorý sa nachádza v krajskom meste Nitra, v jeho mestskej časti Horné Krškany, prístupný z Novozámockej ulice smer Nitra – Nové Zámky, ktorá tvorí hlavnú príjazdovú a výjazdovú komunikáciu mesta. Lokalita má dobré dopravné napojenie na rýchlostnú komunikácia R1. V rámci areálu sa nachádzajú ďalšie skladovo-výrobné a prevádzkové stavby s využitím na ľahkú, prípadne strednú výrobu, obchod a služby.

Dispozičné riešenie: Objekt je štvorloďová hala pozdĺžne prevádzkovo rozdelená na dve časti. Jedna časť je v prenájme, druhá časť je užívaná jej vlastníkom. Hala bola  využívaná na skladovanie. Hala je jednopodlažná bez podpivničenia, priečkami čiastočne rozdelená na kancelárske priestory so soc. zariadením a sklady (vo vstavkoch).

Technický stav:  Stavba bola daná do užívania v roku 1963, čomu zodpovedá jej stavebno-technické a materiálové vyhotovenie. V roku 2010 bola hala rekonštruovaná. Počas rekonštrukcie stavby boli povodne otvory s prejazdnými oceľovými vrátami a oknami v časti zamurovane a nahradené novými plastovými rolovacími vrátami s elektrickým ovládaním, boli vymenené výplne okenných a dverných otvorov a klampiarskych konštrukcií, bola vymenená strešná krytina, boli rekonštruované rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie, boli vyhotovené nové podlahy. Vo vnútri haly bola vytvorená v prednej časti dvojpodlažná vstavba sociálnych a administratívnych priestorov (sociálne zariadenia muži a ženy, šatne, denná miestnosť' a kancelária). Vzhľadom k materiálovému a konštrukčnému vyhotoveniu stavby bola základná životnosť stanovená odborným odhadom na 80 rokov.

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu tvoria základové pätky a základové pásy zo železobetónu
 • Zvislú nosnú konštrukciu tvorí ŽB skelet, obvodové múry a deliace priečky sú murované z tehloblokov.
 • Konštrukcia strechy je oblúková z oblúkových železobetónových nosníkov, na ktorých sú uložené v priečnom smere železobetónové prefabrikované panely, s krytinou z PVC krytiny typu fatrafol, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú poplastované
 • Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií sú zo škrabaného brizolitu.
 • Vnútorné úpravy povrchov sú z hladkých vápenno-cementových omietok.
 • Povrchové úpravy podláh sú betónové, v jednej časti z hladeného betónu.
 • Výplne okenných otvorov sú z plastových profilov s izolačným sklom, v strešnej konštrukcii sú osadené oblúkové strešné svetlíky.
 • Interiérové dvere sú oceľovo plastové a hladké, vráta sú rolovacie elektrické.
 •  Vykurovanie vstavby je ústredne teplovodne, radiátory panelové, v hale teplovzdušné vykurovanie kalorifermi, zdrojom teplej vody je elektricky bojler
 • Podlahy v bale z cementových poterov, v sociálnych priestoroch z keramickej dlažby.
 • Elektroinštalácia je svetelná i motorická, inštalácia bleskozvodu.
 • Konštrukcia schodiska v rámci vstavkov je z kovovej konštrukcie.
Vybavenie objektu:
 • Rozvody vody a splaškovej kanalizácie, elektroinštalácie svetelnej a motorickej, rozvody vykurovania
 • Rozvody požiarnej vody
 • Sociálne zariadenie je vybavené umývadlami so zmiešavacími batériami a WC misami kombi

Nárezovňa bez s.č. na parc. CKN č. 1051/3, evidovaná na LV č. 8042, k.ú. Horné Krškany - Stavba je situovaná v rámci výrobného areálu, ktorý sa nachádza v krajskom meste Nitra, v jeho mestskej časti Horné Krškany, prístupný z Novozámockej ulice smer Nitra – Nové Zámky, ktorá tvorí hlavnú príjazdovú a výjazdovú komunikáciu mesta. Lokalita má dobré dopravné napojenie na rýchlostnú komunikácia R1. V rámci hodnotenej časti areálu sa nachádzajú ďalšie skladovo-výrobné a prevádzkové stavby s využitím na ľahkú, prípadne strednú výrobu, obchod a služby.

Dispozičné riešenie: Objekt pozostáva z halovej časti a zo sociálneho prístavku. Hala je dispozične riešená ako jednoloďová hala so závesnou žeriavovou dráhou, komunikačne spojená so sociálnym prístavkom. Hala je jednopodlažná bez podpivničenia. V hale sa nachádzajú dva vstavky, jednopodlažný a dvojpodlažný, kde sa nachádzajú kancelárske priestory a sklady. Sociálny prístavok je štvorpodlažný bez podpivničenia a sú v ňom situované na 1. nadzemnom podlaží komunikačné a kancelárske priestory, kotolňa, sociálne zariadenia. Na 2.-4. Nadzemnom podlaží sú situované kancelárske priestory a ubytovacie priestory so sociálnym zázemím pre zamestnancov.

Technický stav:  Stavba bola daná do užívania v roku 1980, čomu zodpovedá jej stavebno-technické a materiálové vyhotovenie. Počas užívania boli na sociálnom prístavku postupne vymenené niektoré konštrukčné prvky. Vzhľadom k materiálovému a konštrukčnému vyhotoveniu stavby bola základná životnosť stanovená odborným odhadom na 80 rokov.

Vzhľadom na rozdielne stavebno-technické riešenie a materiálové vybavenie jednotlivých častí objektu je popis stavby rozdelený na dve časti.

 Nárezovňa bez s.č. na parc. KN č.1051/3 k.ú. Horné Krškany - halová časť  Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu tvoria železobetónové pätky a základové pásy opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti.
 • Zvislú nosnú konštrukciu tvorí ŽB skelet s obvodovým plášťom zo siporexových panelov hr.30cm
 • Zastrešenie haly je oceľovými priehradovými väzníkmi, na ktorých sú uložené prefabrikovane kazetové stropne dosky.
 • Stropné konštrukcie v sociálnom prístavku sú železobetónové.
 • Konštrukcia strechy je s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, klampiarske prvky z pozinkovaného plechu.
 • Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - hladká omietka.
 • Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladké, kovové konštrukcie opatrené náterom
 • Povrchové úpravy podláh sú betónové.
 • Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché. Presvetlenie haly je zabezpečené cez strešné svetlíky.
 • Interiérové dvere sú oceľové a hladké.
 • Vráta oceľové a segmentové
Vybavenie objektu:
 • Rozvody studenej vody, kanalizácie.
 • Vykurovanie kalorifermi
 • Objekt je napojený na rozvody NN (svetelná aj motorická elektroinštalácia)
 • Mostový žeriav o nosnosti 5 ton.
Nárezovňa bez s.č. na parc. CKN č.1051/3 k.ú. Horné Krškany- sociálna časť Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy tvoria betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou.
 • Zvislé nosné konštrukcie sú murované, tehlové o hrúbke 45 cm. Stropy sú železobetónovými s rovným podhľadom.
 • Strecha je plochá s krytinou z asfaltových privarovaných pásov.
 • Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.
 • Úpravy vonkajších povrchov tvorí škrabaný brizolit.
 • Vnútorné omietky sú vápenno-cementové hladké, v sociálnych zariadeniach s keramickým obkladom.
 • Schody sú železobetónové s povrchom z keramickej dlažby.
 • Okná sú plastové s izolačným dvojsklom.
 • Interiérové dvere sú dyhovane, vonkajšie oceľoplastové.
 • Podlahy sú prevažne s povrchom z keramickej dlažby.
 • Vykurovanie je ústredné teplovodné z kotolne na prízemí, kotlom na zemný plyn + vykurovacie panely, zdrojom teplej vody sú 2 zásobníkové ohrievače v kotolni na 1.NP.
 • Elektroinštalácia je svetelná a motorická, objekt je vybavený bleskozvodom.
 • V objekte je vybudovaný rozvod studenej a teplej vody, rozvod splaškovej kanalizácie, zemného plynu, požiarnej vody.
 • Sociálne zariadenia sú vybavené keramickými umývadlami, WC misami kombi, murovanými sprchovými kútmi, pákovými batériami, v kuchynke je malá kuchynská linka.

Prístrešok bez s.č. na parc. CKN č. 1051/7, evidovaný na LV č. 8042, k.ú. Horné Krškany - Stavba je situovaná v rámci výrobného areálu, ktorý sa nachádza v krajskom meste Nitra, v jeho mestskej časti Horné Krškany, prístupný z Novozámockej ulice smer Nitra – Nové Zámky, ktorá tvorí hlavnú príjazdovú a výjazdovú komunikáciu mesta. Lokalita má dobré dopravné napojenie na rýchlostnú komunikácia R1. V rámci hodnotenej časti areálu sa nachádzajú ďalšie skladovo-výrobné a prevádzkové stavby s využitím na ľahkú, prípadne strednú výrobu, obchod a služby.

Dispozičné riešenie: Objekt je prízemný, obdĺžnikového pôdorysu, bez podpivničenia, určený na skladovanie.

Technický stav: Stavba bola daná do užívania v roku 1977, čomu zodpovedá jej stavebno-technické a materiálové vyhotovenie. Objekt je vzhľadom na absenciu bežnej údržby v zlom technickom stave obmedzujúcom jeho riadne užívanie.

 Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy tvoria železobetónové pätky a pásy z prostého betónu.
 • Zvislú nosnú konštrukciu tvoria oceľové stĺpy s obvodovým murivom hr. 25cm po oboch stranách (predná strana stavby je bez obvodového muriva).
 • Konštrukcia krovu je sedlová z oceľových väzníkov s krytinou z azbestocementovej vlnovky.
 • Podlaha je betónová.
 • Elektroinštalácia svetelná.

Pozemky evidované na LV č. 7203, k.ú. Horné Krškany ako parc. CKN č. 1051/1, 1051/8, 1051/9, 1051/10, 1051/11, 1051/12, 1051/13, 1051/14, 1051/15, 1051/16, 1051/17, 1051/20, 1051/21, 1051/22, 1051/23, 1051/24, 1051/36, 1051/37, 1051/40, ktoré sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria.

Administratívna budova č. súp. 60 na parc. CKN č. 1051/9, evidovaná na LV č. 7203, k.ú. Horné Krškany - Objekt má tri nadzemné podlažia, je čiastočne podpivničený, má plochú strechu. Dispozične sa v podzemnom podlaží nachádzajú priestory výmenníkovej stanice (pôvodne kotolňa) a skladovacie priestory, v nadzemných podlažiach sú kancelárie, komunikačné a hygienické priestory, v zadnej prízemnej časti je jedáleň s výdajom stravy a hygienickými miestnosťami.

Základy sú betónové pásové, obvodové steny a deliace konštrukcie sú murované z tehloblokov, stropy železobetónové s rovnými podhľadmi, strecha je jednoplášťová plochá, krytina z asfaltových natavených pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné vápenné štukové hladké, v sociálnych miestnostiach sú keramické obklady, podlahy sú v kanceláriách lepené povlakové z PVC, v ostatných miestnostiach prevažne z keramických dlažieb, okná sú plastové (boli menené v roku 2002), vnútorné dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní. Budova je napojená na rozvody el. energie a vody z areálových rozvodov, kanalizácia je zaústená do žumpy, vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je výmenníková stanica v suteréne objektu - neschopná prevádzky a liatinové rebrové radiátory, na ohrev TÚV slúžia zásobníkové ohrievače a malé elektrické prietokové ohrievače vody. Vnútorné zariaďovacie predmety tvoria keramické umývadlá, pisoáre, výlevky, zodpovedajúce veku a štandardu budovy. Objekt bol daný do užívania v roku 1969, v súčasnom období sa nevyužíva, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou bola životnosť stavby vzhľadom na jej konštrukčné vyhotovenie a zistený zhoršený , prevádzky neschopný technický stav na 80 rokov(zdemontované vykurovanie, zdegradované podlahy v suteréne, na schodisku, chodbách, v jedálni, masívne zatečené stropy, zatečená strešná konštrukcia, zdegradované omietky, zdemontované vykurovanie, zdemontovaná prevažná časť vybavenia hygienických zariadení-zohľadnené v poškodenosti).

Areál budov č. súp. 683 na parc. CKN č. 1051/20, evidovaný na LV č. 7203, k.ú. Horné Krškany - Výrobná trojloďová hala bola postavená v roku 1969 a pôvodne bola využívaná na výrobu radiátorov, v roku 1980 bola k hale pristavaná samostatná kotolňa a plynomerňa, hala bola v roku 2007 komplexne zrekonštruovaná, pri rekonštrukcii bola časť vnútorných priestorov predelená priečkami, malá časť objektu sa využíva na sociálno-administratívne účely, v zostávajúcej časti sú výrobné a skladové priestory.

Z konštrukčného hľadiska ide o montovaný oceľový skelet s murovaným obvodovým plášťom z porobetónových tvárnic. Základy sú betónové pätkové a pásové, strešnú konštrukciu tvoria oceľové priehradové väzníky, na ktorých sú uložené železobetónové kazetové stropné prefabrikáty, strešná krytina je z fólií FATRAFOL, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové, vráta segmentové s automatickým otváraním, vnútorné dvere hladké, podlahy betónové s cementovým poterom, vnútorné omietky vápenné hladké. Vykurovanie je ústredné, zdrojom je pristavaná plynová kotolňa a oceľové panelové radiátory typu KORADO. Hala je napojená na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu a prípojku zemného plynu (do kotolne), má signalizačné bezpečnostné zariadenie. Objekt bol daný do užívania v roku 1969.

Sklad pre farebné kovy bez s.č. na parc. CKN č. 1051/8, evidovaný na LV č. 7203, k.ú. Horné Krškany - Z konštrukčného hľadiska ide o otvorený skladový prístrešok z montovaného oceľového skeletu. Základy sú betónové pätkové, strešnú konštrukciu tvoria sedlové oceľové priehradové väzníky, stropy nie sú vyhotovené, strešná krytina je plechová, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, hala má bleskozvod. Podlahy sú s asfaltovými povrchmi, hala je napojená na elektroinštaláciu, ostatné vnútorné inštalačné rozvody nemá.  Objekt bol daný do užívania v roku 1977, v súčasnom období sa nevyužíva. Životnosť stavby bola stanovená na 50 rokov.

Hala Baums bez s.č. na parc. CKN č. 1051/10, evidovaná na LV č. 7203, k.ú. Horné Krškany - Jedná sa o výrobnú halu, ktorá ma jedno nadzemné podlažie, bez podpivničenia, ktorá bola postavená v roku 1985 ako nárezovňa ocele, k hale je pristavaná bočná strojovňa vzduchotechniky, vstavané sú sociálne zariadenia a elektrorozvodňa. Z konštrukčného hľadiska ide o montovaný oceľový skelet s murovaným obvodovým plášťom z porobetónových panelov. Základy sú betónové pätkové a pásové, strešnú konštrukciu tvoria oceľové väzníky, stropy nie sú vyhotovené, len v sociálnej časti, strešná krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú oceľové jednoduché a copilitové, vráta oceľové otváravé, podlahy betónové s cementovým poterom, vnútorné omietky vápenné hladké, vonkajšie omietky nástrekové z Dikoplastu. Vykurovanie je ústredné, zdrojom sú oceľové registre a centrálna areálová kotolňa, hala je napojená na základné inžinierske siete, t.j. elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu, je klimatizovaná. V hale sa nachádza žeriavová dráha so žeriavom. Objekt bol daný do užívania v roku 1985.

Infostanica bez s.č. na parc. CKN č. 1051/11, evidovaná na LV č. 7203, k.ú. Horné Krškany - nehnuteľnosť Infostanica bez súp. čísla na parc. KN č. 1051/11 k.ú. Horné Krškany, obec Nitra je objekt trafostanice, ktorý má v časti dve nadzemné podlažia, v časti je jednopodlažná.

Z konštrukčného hľadiska ide o murovanú stavbu. Základy sú betónové pásové, stropy železobetónové s rovnými podhľadmi, strecha plochá, strešná krytina z asfaltových natavených pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, objekt má bleskozvod. Okná sú oceľové jednoduché, vráta oceľové otváravé, podlahy betónové, vnútorné omietky vápenné hladké, vonkajšie omietky brizolitové, budova je napojená na elektroinštaláciu, ostatné vnútorné inštalačné rozvody nemá, nie je vykurovaná. Objekt bol daný do užívania v roku 1969.

Centrálna ohýbareň bez s.č. na parc. CKN č. 1051/13, evidovaná na LV č. 7203, k.ú. Horné Krškany- Nehnuteľnosť  - Centrálna ohýbareň bez súp. čísla na parc. KN č. 1051/13 k.ú. Horné Krškany, obec Nitra je využívaná ako opravovňa vozidiel, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená, bola postavená v roku 1971, v hale sú sociálne zariadenia s kanceláriou a skladové priestory.

Z konštrukčného hľadiska ide o montovaný oceľový skelet s murovaným obvodovým plášťom. Základy sú betónové pätkové a pásové, strešnú konštrukciu tvoria oceľové priehradové väzníky, stropy v sociálnej časti tvoria zavesené podhľady so zateplením, na strešných väzníkoch sú uložené strešné prefabrikované kazetové panely, strešná krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú oceľové jednoduché, vráta oceľové posuvné, podlahy z asfaltobetónu, z PVC a z keramickej dlažby, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie omietky brizolitové. Vykurovanie je ústredné, zdrojom sú oceľové panelové radiátory a centrálna areálová kotolňa, hala je napojená na základné inžinierske siete, t.j. elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu. Objekt bol daný do užívania v roku 1971, vzhľadom na technický stav je celková životnosť 70 rokov.

Sklad DKP bez s.č. na parc. CKN č. 1051/14, evidovaný LV č. 7203, k.ú. Horné Krškany -  je skladová hala. Z konštrukčného hľadiska ide o montovaný oceľový skelet s plechovým obvodovým plášťom z VSŽ plechov bez zateplenia, obvodový plášť má do výšky 1,00 m murovanú tehlovú podmurovku. Základy sú betónové pätkové, strešnú konštrukciu tvoria sedlové oceľové priehradové väzníky, stropy nie sú vyhotovené, strešná krytina je plechová, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, hala má bleskozvod. Okná sú oceľové jednoduché, vráta oceľové otváravé, podlahy betónové, hala je napojená na elektroinštaláciu, ostatné vnútorné inštalačné rozvody nemá, nie je vykurovaná.

Objekt bol daný do užívania v roku 1966, životnosť stavby je vzhľadom na jej konštrukčné vyhotovenie a zistený technický stav uvažovaná na 60 rokov.

Výrobňa elektrických rozvodní bez s.č. na parc. CKN č. 1051/15, evidovaný na LV č. 7203, k.ú. Horné Krškany - Nehnuteľnosť  je využívaná ako baliareň kávy, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená, bola postavená v roku 1969. Z konštrukčného hľadiska ide o murovaný skelet s murovaným obvodovým plášťom. Základy sú betónové, strešnú konštrukciu tvoria oceľové nosníky, na ktorých sú uložené strešné prefabrikované kazetové panely, strešná krytina je z bitúmenov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové, vráta segmentové, podlahy liate, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie omietky brizolitové - v rekonštrukcii. Vykurovanie je ústredné, zdrojom sú oceľové panelové radiátory a kotolňa pri západnej fasáde, hala je napojená na základné inžinierske siete, t.j. elektroinštaláciu, zemný plyn. Objekt bol daný do užívania v roku 1969, vzhľadom na technický stav je celková životnosť 80 rokov.

Dielňa centrálnej ohýbarne bez s.č. na parc. CKN č. 1051/16, evidovaná na LV č. 7203, k.ú. Horné Krškany -  Nehnuteľnosť  má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. Z konštrukčného hľadiska ide o murovanú stavbu. Základy sú betónové, strešnú konštrukciu tvoria oceľové nosníky, strešná krytina je z VSŽ plechov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú oceľové jednoduché, vráta otváravé, podlahy betónové, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie omietky brizolitové. Vykurovanie nie je, stavba má elektroinštaláciu. Objekt bol daný do užívania v roku 1971, vzhľadom na technický stav je celková životnosť 50 rokov.

Sklad bez s.č. na parc. CKN č. 1051/21, evidovaný na LV č. 7203, k.ú. Horné Krškany - Nehnuteľnosť  má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. Z konštrukčného hľadiska ide o murovanú stavbu. Základy sú betónové, strešnú konštrukciu tvoria oceľové nosníky, strešná krytina je z AZC vlnoviek, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené, vráta otváravé, podlahy betónové, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie omietky brizolitové. Vykurovanie je z centrálnej kotolne, stavba má elektroinštaláciu. Objekt bol daný do užívania

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku  a to: A.     vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000, VS:2018003 B.     v hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby C.     do notárskej úschovy D.    bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Kmeťkova 30, 949 01 Nitra, IČO: 50 107 607.

 Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť zložená najneskôr do otvorenia dražby a musí byť jej zloženie dostatočne preukázané:

– originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník dražby bude pripustený k dražbe, ak bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.

- originál potvrdením o vklade na účet v hotovosti. Účastník dražby bude pripustený k dražbe, ak bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.

- originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky.

 Neúspešným účastníkom dražby dražobník bezodkladne vráti dražobnú zábezpeku v prospech nimi označeného bankového účtu, nimi zloženú hotovosť alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy, resp. bezodkladne vráti listiny preukazujúce zloženie vydanie bankovej listiny.
Dátum a čas konania dražby: 16.04.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr.Jarmila Kováčová, so sídlom Boženy Němcovej 13, 949 01Nitra
Termíny obhliadok: 29.03.2019 od 10:00 do 11:30 nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1523, k.ú. Dolné Krškany, na LV č. 7203, k.ú. Horné Krškany, na LV č. 8042, k.ú. Horné Krškany01.04.2019 od 10:00 do 11:30 nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1523, k.ú. Dolné Krškany, na LV č. 7203, k.ú. Horné Krškany, na LV č. 8042, k.ú. Horné Krškany