Súbor nehnuteľností - k.ú. Beladice

Lokalita:
Najnižšie podanie: 1 000 000€
Zistená/stanovená cena: 527 000€
Minimálne prihodenie: 500€
Dražobná zábezpeka: 49 790€
 • nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Zlaté Moravce, obec Beladice, katastrálne územie Beladice, evidované na LV č, 879 ako:


LV č.

Katastrálne územie

Parcela CKN č.

Druh pozemku

Výmera v m2

879

Beladice

.2/1

zastavaná plocha a nádvorie

10875

879

Beladice

.2/21

zastavaná plocha a nádvorie

1303

879

Beladice

.2/24

zastavaná plocha a nádvorie

1279

879

Beladice

.2/25

zastavaná plocha a nádvorie

222

879

Beladice

.2/26

zastavaná plocha a nádvorie

99

879

Beladice

.2/29

zastavaná plocha a nádvorie

338

879

Beladice

.2/30

zastavaná plocha a nádvorie

267

879

Beladice

.2/33

zastavaná plocha a nádvorie

1088

879

Beladice

.2/34

zastavaná plocha a nádvorie

24

879

Beladice

.2/35

zastavaná plocha a nádvorie

408

879

Beladice

.2/36

zastavaná plocha a nádvorie

68

879

Beladice

.2/37

zastavaná plocha a nádvorie

264

879

Beladice

.2/38

zastavaná plocha a nádvorie

422

879

Beladice

.5/2

zastavaná plocha a nádvorie

139

879

Beladice

.5/3

zastavaná plocha a nádvorie

1452

879

Beladice

68

záhrada

881

879

Beladice

69/1

zastavaná plocha a nádvorie

192

879

Beladice

69/2

zastavaná plocha a nádvorie

742

879

Beladice

71

zastavaná plocha a nádvorie

175

879

Beladice

72/1

ostatná plocha

57773

879

Beladice

72/3

zastavaná plocha a nádvorie

471

879

Beladice

72/4

zastavaná plocha a nádvorie

24

879

Beladice

72/5

zastavaná plocha a nádvorie

34

879

Beladice

72/6

zastavaná plocha a nádvorie

79

879

Beladice

72/8

ostatná plocha

2713


LV č.

Katastrálne územie

Stavba

Súpisné číslo

Na parcele

879

Beladice

Vrátnica most. váha

347

.2/26

879

Beladice

Nový internát

349

.2/38

879

Beladice

Stravovacie zariad

634

.2/33

879

Beladice

Čerpacia stanica

641

.2/36

879

Beladice

ČOV

642

72/4

879

Beladice

Telocvičňa soc. zar.

645

.2/29

879

Beladice

Telocvičňa soc. zar.

645

.2/30

879

Beladice

Zváračská šk, dielne

646

.2/24

879

Beladice

Centrálna kotolňa

647

.2/37


v podiele 1/1 k celku Označenie a opis predmetu dražby a jeho stav:
Pozemky evidované na LV č. 879 ako parc. CKN č. 2/1, 2/21, 2/24, 2/25, 2/26, 2/29, 2/30, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 5/2, 5/3- areál – pozemky sú situované v zastavanom území obce Beladice, v rámci jej centrálnej časti, prístupné z obecnej komunikácie Hlavnej ulice. Pozemky sú rovinaté, zastavané objektami areálu bývalého Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho Beladice, ktorý sú dlhodobo nevyužívané, prevažne v zhoršenom technickom stave, niektoré v technickom stave vylučujúcom akékoľvek užívanie, ohrozujúce bezpečnosť, ktoré je potrebné odstrániť (dielne a garáže na parc. CKN č. 2/21 a 5/2, vrátnica na parc. CKN č. 2/26, kotolňa na parc. CKN č. 2/37...). Pozemky sú s možnosťou napojenia na verejné rozvody vody, el. energie, zemného plynu a verejnej kanalizácie (vzhľadom na veľkú rozlohu areálu sú potrebné finančné prostriedky na sanáciu pôvodnej infraštruktúry a vybudovanie novej). Okolitú zástavbu tvoria ulice so zástavbou rodinných domov.
Pozemky evidované na LV č. 879 ako parc. CKN č. 68, 69/1, 69/2, 71, 72/1, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/8 – park – pozemky sú situované v zastavanom území obce Beladice, v rámci jej centrálnej časti, prístupné z komunikácie vybudovanej na parc. KN č. 79/1 k.ú. Beladice. Okolitú zástavbu tvoria ulice so zástavbou rodinných domov. Pozemky sú rovinaté a tvoria park pôvodne patriaci k renezančnému kaštieľu Beladice. Vzhľadom na túto skutočnosť boli predmetné pozemky zaradené do zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok (národná kultúrna pamiatka), evidované v katastri nehnuteľností s kódom 201. Pozemky sú s možnosťou napojenia na verejné rozvody vody, el. energie, zemného plynu a verejnej kanalizácie, avšak vzhľadom na veľkú výmeru pozemkov je predpoklad vyšších finančných nákladov na vybudovanie prípojok. Potenciálna využiteľnosť pozemkov vzhľadom na ich zaradenie ako nehnuteľná kultúrna pamiatka je značne obmedzená.
Pozemky evidované na LV č. 879 ako parc. CKN č. 68, 69/1, 69/2, 71, 72/1, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/8 sú zaradené do zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok (národná kultúrna pamiatka), evidované v katastri nehnuteľností s kódom 201.
Vrátnica so s.č. 347, na parc. CKN 2/26, evidovaná na LV č. 879, k.ú Beladice - stavba je situovaná v rámci areálu bývalého Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho Beladice, v jeho severnej časti, pri vstupe do areálu z Hlavnej ulice. Pôvodne bola stavba užívaná ako vrátnica, v súčasnosti mimo prevádzky.
Dispozičné riešenie: Objekt je prízemný, obdĺžnikového pôdorysu, s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia. Na prízemí sa nachádzajú miestnosti vrátnice so soc. zaraiadením.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania v roku 1972, celkový technický stav stavby je zhoršený vplyvom zanedbanej bežnej údržby, morálne zastaralý. Vzhľadom k materiálovému a konštrukčnému vyhotoveniu stavby a vzhľadom na jej technický stav bola základná životnosť stanovená odborným odhadom na 70 rokov. Most. váha neschopná užívania.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu sú z betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti.

 • Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál.

 • Konštrukcia strechy je plochá vyspádovaná s krytinou z asfaltových natavovaných pásov.

 • Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu (fasády) sú z brizolitovej omietky.

 • Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné omietky, v priestoroch sociálnych zariadení s keramickým obkladom.

 • Povrchové úpravy podláh v kancelárskych priestoroch sú prevažne z lepeného PVC a v priestoroch sociálnych zariadeni z keramickej dlažby.

 • Výplne okenných otvorov sú drevené zdvojené.

 • Vykurovanie v objekte je ústredné, radiátory oceľové.


Vybavenie objektu:
 • Rozvody studenej a teplej vody .

 • Rozvody splaškovej kanalizácie.

 • Objekt je napojený na rozvody NN (svetelná aj motorická elektroinštalácia)

 • Sociálne zariadenia sú vybavené keramickými umývadlami, WC misami.Nový internát so s.č. 349 na parc. CKN 2/38 k.ú. Beladice - stavba je situovaná v rámci areálu bývalého Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho Beladice, v jeho severnej časti, pri vstupe do areálu z Hlavnej ulice. Pôvodne bola stavba užívaná ako ubytovacie zariadenie pre študentov učilišťa,v súčasnosti v zlom technickom stave, mimo prevádzky.
Dispozičné riešenie: Objekt je prízemný, obdĺžnikového pôdorysu, s jedným nadzemným podlažím a čiastočným podpivničením.
 • V suteréne sa nachádza kotolňa, šatne, WC a skladovacie priestory.

 • Na prízemí sa nachádzajú ubytovacie priestory pre študentov, sociálne zariadenia (umývarky so sprchami), miestnosť pre pedagogický dozor a komunikačná chodba.


Technický stav: Stavba bola daná do užívania v roku 1972, celkový technický stav stavby je zhoršený vplyvom zanedbanej bežnej údržby, morálne zastaralý. Vzhľadom k materiálovému a konštrukčnému vyhotoveniu stavby a vzhľadom na jej technický stav bola základná životnosť stanovená odborným odhadom na 80 rokov.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu tvoria základové základové pásy s izoláciou, s podmurovkou

 • Zvislé nosné a deliace konštrukcie sú murované z tehál a tvárnic.

 • Stropné konštrukcie sú železobetónové, schodisko je železobetónové monolitické.

 • Konštrukcia strechy je plochá, dvojplášťová, s krytinou z asfaltovej lepenky, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu

 • Vonkajšie povrchy tvorí brizolitová omietka.

 • Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené, v komunikačných priestoroch s olejovým náterom sokla, v sociálnych priestoroch je keramický obklad.

 • Povrchové úpravy podláh sú z PVC a keramickej dlažby, prípadne dlažby terrazo, v suteréne z cementového poteru.

 • Výplne okenných otvorov sú drevené zdvojené, niektoré s vonkajšími mrežami.

 • Interiérové dvere sú oceľové a hladké, osadené do oceľových zárubní.


Vybavenie objektu:
 • Rozvody studenej a teplej vody.

 • Rozvody splaškovej kanalizácie.

 • Rozvody elektroinštalácie svetelnej a motorickej.

 • Vykurovanie je ústredné radiátormi, z kotolne v suteréne, kotlom ÚK na tuhé palivo, zdrojom TÚV je el. zásobník.

 • Sociálne zariadenia sú vybavené umývadlami, sprchami, splachovacími WC a pisoármi.

 • Bleskozvod.


Stravovacie zariadenie so s.č 634 na parc. CKN č. 2/33 k.ú. Beladicestavba je situovaná v rámci areálu bývalého Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho Beladice, v jeho centrálnej časti. Stavba bola využívaná ako jedáleň s kuchyňou pre žiakov a zamestnancov bývalého Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho, v súčasnosti mimo prevádzky.
Dispozičné riešenie: Stavba je riešená ako jednopodlažná , členitého pôdorysu, bez podpivničenia. Na prízemí sa nachádzajú komunikačné priestory, kuchyňa, jedále, sklady, sociálne zariadenia..
Technický stav: Stavba bola postavená v roku 1982 a bola využívaná ako jedáleň s kuchyňou pre žiakov a zamestnancov bývalého Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho. Celkový technický stav stavby je zhoršený vplyvom nedostatočnej bežnej údržby, morálne zastaralý. Vzhľadom k materiálovému a konštrukčnému vyhotoveniu stavby a vzhľadom na technický stav bola základná životnosť stanovená odborným odhadom na 80 rokov.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu tvoria základové základové pásy s izoláciou, s podmurovkou

 • Zvislé nosné a deliace konštrukcie sú murované v časti sú železobetónové podperné stĺpy.

 • Stropné konštrukcie sú železobetónové, v časti drevené trámové s rovnými podhľadmi.

 • Konštrukcia strechy je sedlová s valbami, s dreveným krovom, s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu

 • Vonkajšie povrchy tvorí vápennocementová omietka.

 • Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené, v komunikačných priestoroch s olejovým náterom sokla, v sociálnych priestoroch, v kuchayni sú keramické obklady.

 • Povrchové úpravy podláh sú z PVC a z keramickej dlažby, prípadne dlažby terrazo.

 • Výplne okenných otvorov sú drevené zdvojené.

 • Interiérové dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní.


Vybavenie objektu:
 • Rozvody studenej a teplej vody.

 • Rozvody splaškovej kanalizácie.

 • Rozvody elektroinštalácie svetelnej a motorickej

 • Vykurovanie je ústredné radiátormi, z kotolne, v súčasnosti demontovanými.

 • Sociálne zariadenia sú vybavené umývadlami, splachovacími WC, ktoré sú demontované

 • V časti stavby sú vzduchotechnické rozvody

 • Rozvod požiarneho vodovodu

 • Vybavenie kuchyne demontované


Čerpacia stanica so s.č. 641 na parc. CKN č. 2/36 k.ú. Beladicestavba je situovaná v rámci areálu bývalého Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho Beladice, v jeho severnej časti, medzi vrátnicou a kotolňou. Pôvodne bola stavba užívaná ako čerpacia stanica, v súčasnosti je prevádzky.
Dispozičné riešenie: Objekt je prízemný, obdĺžnikového pôdorysu, s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania v roku 1987, celkový technický stav stavby je zhoršený vplyvom zanedbanej bežnej údržby, morálne zastaralý. Vzhľadom k materiálovému a konštrukčnému vyhotoveniu stavby a vzhľadom na jej technický stav bola základná životnosť stanovená odborným odhadom na 55 rokov.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu sú z betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti.

 • Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál.

 • Konštrukcia strechy je plochá vyspádovaná s krytinou z asfaltových natavovaných pásov.

 • Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu (fasády) sú z hladkej vápenno-cementovej omietky.

 • Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné omietky.

 • Povrchové úpravy podláh sú z cementového poteru.

 • Výplne okenných otvorov sú oceľové, dvere hladké.


Vybavenie objektu:
 • Rozvody studenej vody a kanalizácie.

 • Objekt je napojený na rozvody NN (svetelná aj motorická elektroinštalácia)


Uskladňovacia nádrž ČOV so s.č. 642 na parc. CKN č. 72/4 k.ú. Beladice - stavba je situovaná v rámci parku vedľa areálu bývalého Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho Beladice, v jeho južnej časti. Pôvodne bola stavba užívaná ako čerpacia stanica, v súčasnosti mimo prevádzky.
Dispozičné riešenie: Objekt je prízemný, obdĺžnikového pôdorysu, s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia.
Technický stav: Stavba bola postavená v roku 1994, kedy bola daná do skúšobnej prevádzy a v roku 1996 bola daná do trvalého užívania (v súčasnosti už neslúži pôvodnému účelu). Po vybudovaní verejnej kanalizácie v obci bola vyradená z prevádzky. Celkový technický stav stavby v čase je havarijný vplyvom zanedbanej bežnej údržby a vandalizmu (odstránené konštrukčné prvky). Vzhľadom k materiálovému a konštrukčnému vyhotoveniu stavby a vzhľadom na jej technický stav bola základná životnosť stanovená odborným odhadom na 30 rokov.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu sú z betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti + kalová nádrž.

 • Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál.

 • Konštrukcia strechy je sedlová s krytinou z pálenej škridle.

 • Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu (fasády) sú z hladkej vápenno-cementovej omietky.

 • Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné omietky.

 • Povrchové úpravy podláh sú z cementového poteru.

 • Výplne okenných otvorov sú drevenéé, dvere drevené.


Vybavenie objektu:
 • Rozvody studenej vody a kanalizácie.

 • Objekt je napojený na rozvody NN (svetelná aj motorická elektroinštalácia)

 • Bleskozvod


Telocvičňa soc. zariadenie so s.č. 645 na parc. CKN č. 2/29 k.ú. Beladice - stavba situovaná v rámci areálu bývalého Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho Beladice, v jeho juhovýchodnej časti, za budovou kuchyne. Pôvodne bola stavba postavená a užívaná ako sýpka, po rekonštrukcii bola prebudovaná na telocviču pre študentov učilišťa, v súčasnosti mimo prevádzky.
Dispozičné riešenie: Objekt je prízemný, obdĺžnikového pôdorysu, s jedným nadzemným podlažím,bez podpivničenia. Na prízemí sa nachádza miestnosť telocvične a komunikačné priestory.
Technický stav: Stavba bola postavená v roku 1941 ako muovaná stavba - sýpka. V roku 1991 bola prestavaná na telocvičňu, bola asanovaná pôvodná strešná konštrukcia, z vnútornej strany pôvodných murovaných nosných konštrukcií bola vybudovaná nová zvislá nosná konštrukcia z oceľových profilov, bola vybudované nová stropná a trešná konštrukcia, s novou strešnou krytinou, klampiarskymi konštrukciami. Boli vyhotovené povrchy podláh, osadené dvere, boli vybudované rozvody elektroinštalácie a ústredné vykurovanie. Celkový technický stav stavby je primeraný veku, morálne zastaralý. Vzhľadom k materiálovému a konštrukčnému vyhotoveniu stavby a vzhľadom na technický stav bola základná životnosť stanovená odborným odhadom na 100 rokov.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu tvoria základové základové pásy s podmurovkou

 • Pôvodné zvislé nosné a deliace konštrukcie sú murované z tehál a tvárnic, z vnútornej strany bola vybudovaná nová zvislá nosná konštrukcia z oceľových profilov.

 • Stropná konštrukcia je tvorená oceľovými prievlakmi, na ktorých sú priečne uložené profilové plechy s betónovou zálievkou

 • Konštrukcia strechy je sedlová s dreveným krovom, s krytinou z pálenej škridle, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu

 • Vonkajšie povrchy tvorí vápennocemntová omietka so štukami.

 • Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené, v komunikačných priestoroch s olejovým náterom sokla, v priestoroch telocvične je veľkoplošný obklad na báze dreva.

 • Povrchové úpravy podláh sú liate a z cementového poteru.

 • Výplne okenných otvorov sú drevené zdvojené, niektoré s vonkajšími mrežami.

 • Interiérové dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní.


Vybavenie objektu:
 • Rozvody elektroinštalácie svetelnej, bleskozvod

 • Vykurovanie je ústredné radiátormi, ktoré sú demontované.


Telocvičňa soc. zariadenie so s.č. 645 na parc. CKN č. 2/30 k.ú. Beladice - Telocvičňa s.č. 345 na parc.KN č.2/30, jej sociálna časť, situovaná v rámci areálu bývalého Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho Beladice, v jeho juhovýchodnej časti, za budovou kuchyne. Pôvodne bola stavba postavená a užívaná ako sýpka, po rekonštrukcii bola prebudovaná na sociálne zariadenie pre študentov učilišťa, v súčastnosti mimo prevádzky.
Dispozičné riešenie: Objekt je prízemný, obdĺžnikového pôdorysu, s jedným nadzemným podlažím. Na prízemí sa nachádzajú sociálne zariadenia pre študentov, komunikačné priestory (šatne, umývarky so sprchami, WC).
Technický stav: Stavba bola postavená v roku 1941 ako muovaná stavba - sýpka. V roku 1991 bola prestavaná na sociálne zariadenie, bola asanovaná pôvodná strešná konštrukcia, bola vybudované nová stropná a strešná konštrukcia, s novou strešnou krytinou, klampiarskymi konštrukciami. Boli vyhotovené povrchy podláh, osadené dvere, okná, boli vybudované rozvody elektroinštalácie, vody, kanalizácie a ústredné vykurovanie, boli vyhotovené sociálne zariadenia. Celkový technický stav stavby je zhoršený vplyvom nedostatočnej bežnej údržby, morálne zastaralý. Vzhľadom k materiálovému a konštrukčnému vyhotoveniu stavby a vzhľadom na technický stav bola základná životnosť stanovená odborným odhadom na 100 rokov. Celkové opotrebenie stavby vzhľadom na rekonštrukčné zásahy bolo stanovené analyticky.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu tvoria základové základové pásy s izoláciou, s podmurovkou

 • Zvislé nosné a deliace konštrukcie sú murované z tehál.

 • Stropné konštrukcie sú drevené trámové , s rovným podhľadom.

 • Konštrukcia strechy je sedlová s dreveným krovom, s krytinou z pálenej škridle, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu

 • Vonkajšie povrchy tvorí vápennocemntová omietka.

 • Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené, v komunikačných priestoroch s olejovým náterom sokla, v sociálnych zariadeniach je keramický obklad..

 • Povrchové úpravy podláh sú z PVC a keramickej dlažby, prípadne dlažby terrazo.

 • Výplne okenných otvorov sú drevené zdvojené.

 • Interiérové dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní.


Vybavenie objektu:
 • Rozvody studenej a teplej vody.

 • Rozvody splaškovej kanalizácie.

 • Rozvody elektroinštalácie svetelnej.

 • Vykurovanie je ústredné radiátormi z kotolne, ktoré sú demontované.

 • Sociálne zariadenia sú vybavené umývadlami, sprchami, splachovacími WC.

 • Rozvod požiarneho vodovodu


Zváračská škola, dielne so s.č. 646 na parc. CKN č. 2/24 k.ú. Beladice - stavba je situovaná v rámci areálu bývalého Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho Beladice, v jeho centrálnej časti. Pôvodne bola stavba užívaná ako hlavná budova pre výučbu študentov učilišťa, v súčasnosti mimo prevádzky.
Dispozičné riešenie: Stavba je riešená ako jednopodlažná v tvare U, s čiastočným podpivničením.
 • V suteréne sa nachádza bývalý kryt CO)

 • Na prízemí sa nachádzajú triedy pre výučbu, kabinety, sociálne zariadenia, dielne.


Technický stav: Stavba bola postavená v roku 1956 a bola využívaná ako hospodárska budova. V roku 1994 bola stavba rekonštruovaná ako objekt tredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho Beladice a bola užívaná ako zváračská škola a dielne. Celkový technický stav stavby je zhoršený vplyvom nedostatočnej bežnej údržby, morálne zastaralý. Vzhľadom k materiálovému a konštrukčnému vyhotoveniu stavby a vzhľadom na technický stav bola základná životnosť stanovená odborným odhadom na 80 rokov. Celkové opotrebenie stavby vzhľadom na rekonštrukčné zásahy bolo stanovené analyticky.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu tvoria základové základové pásy s izoláciou, s podmurovkou

 • Zvislé nosné a deliace konštrukcie sú murované z tehál hr. 450 - 600mm v stredovom trakte sú v dvoch radoch železobetónové podperné stĺpy.

 • Stropné konštrukcie sú železobetónové, v časti drevené trámové s rovnými podhľadmi.

 • Konštrukcia strechy je sedlová s valbami, s dreveným krovom, s krytinou z pálenej škridle, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu

 • Vonkajšie povrchy tvorí vápennocementová omietka.

 • Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené, v komunikačných priestoroch s olejovým náterom sokla, v sociálnych priestoroch sú keramické obklady.

 • Povrchové úpravy podláh sú z PVC a keramickej dlažby, prípadne dlažby terrazo, v suteréne a v dielňach je cementový poter.

 • Výplne okenných otvorov sú drevené zdvojené.

 • Interiérové dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní, vráta v dielňach sú oceĺové dvojkrídlové.


Vybavenie objektu:
 • Rozvody studenej a teplej vody.

 • Rozvody splaškovej kanalizácie.

 • Rozvody elektroinštalácie svetelnej a motorickej

 • Vykurovanie je ústredné radiátormi, z kotolne, ktoré sú demontované.

 • Sociálne zariadenia sú vybavené umývadlami, splachovacími WC, ktoré sú demontované

 • V časti stavby sú vzduchotechnické rozvody

 • Rozvod požiarneho vodovodu


Centrálna kotolňa so s.č. 647 na parc. CKN č. 2/37 - stavba situovaná v rámci areálu bývalého Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho Beladice, v jeho severozápadnej časti, za zváračskou školou. Pôvodne bola stavba užívaná ako kotolňa, v súčasnosti mimo prevádzky.
Dispozičné riešenie: Objekt je prízemný, obdĺžnikového pôdorysu, s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia.
 • Na prízemí sa nachádza kotolňa so zázemím a sociálne zariadenia.


Technický stav: Stavba bola daná do užívania v roku 1967, celkový technický stav stavby je v havarijnom stave. Vzhľadom k materiálovému a konštrukčnému vyhotoveniu stavby a vzhľadom na jej technický stav bola základná životnosť stanovená odborným odhadom na 60 rokov.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
 • Základy objektu tvoria základové základové pásy s izoláciou, s podmurovkou

 • Zvislé nosné konštrukcie tvoria prevažne železobetónové stĺpy s výplňovým murivom, deliace konštrukcie sú murované.

 • Stropné konštrukcie sú železobetónové.

 • Konštrukcia strechy je pultová, z oceľových priehradových nosníkov, s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu

 • Vonkajšie povrchy tvorí vápennocementová omietka.

 • Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené, s olejovým náterom sokla, v sociálnych priestoroch je keramický obklad.

 • Povrchové úpravy podláh sú z PVC a keramickej dlažby, prípadne z cementového poteru.

 • Výplne okenných otvorov sú sklobetónové.

 • Interiérové dvere sú oceľové a hladké, osadené do oceľových zárubní.


Vybavenie objektu:
 • Rozvody studenej a teplej vody.

 • Rozvody splaškovej kanalizácie.

 • Rozvody elektroinštalácie svetelnej a motorickej.

 • Technologické zariadenie kotolne odstrámené.

 • Sociálne zariadenia sú vybavené splachovacími WC a umývadlami.Príslušenstvo k nehnuteľnostiam evidovaných na LV č. 879, k.ú. Beladice :
Oplotenie areálu zo strojového pletiva - Plot je vybudovaný na severozápadnej hranici areálu, od komunikácie. Pozostáva z betónových základov pod oceľovými stĺpikmi a z plotoverj výplne zo strojového pletiva na oceľových stĺpikoch.
Oplotenie areálu z rámového pletiva - Plot je vybudovaný na severnej hranici areálu, od komunikácie Hlavnej cesty. Pozostáva z betónových základov, betónovej podmurovky a z plotovej výplne z rámového pletiva a oceľovej tyčoviny. Súčasťou plotu sú jedny kovové vráta a vrátka.

Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží.

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to:
 1. vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000, VS:2018003 a do poznámky pre prijímateľa uviesť dražba Beladice

 2. v hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby

 3. do notárskej úschovy

 4. bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Kmeťkova 30, 949 01 Nitra, IČO: 50 107 607.


Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť zložená najneskôr do otvorenia dražby a musí byť jej zloženie dostatočne preukázané: – originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník dražby bude pripustený k dražbe, ak bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby. - originál potvrdením o vklade na účet v hotovosti. Účastník dražby bude pripustený k dražbe, ak bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby. - originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby dražobník bezodkladne vráti dražobnú zábezpeku v prospech nimi označeného bankového účtu, nimi zloženú hotovosť alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy, resp. bezodkladne vráti listiny preukazujúce zloženie vydanie bankovej listiny.
3. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,-eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby a to vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000, VS:2018003 a do poznámky pre prijímateľa uviesť: dražba Beladice.
Dátum a čas konania dražby: 22.05.2019 o 11:00
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jarmila Kováčová so sídlom Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Termíny obhliadok: 03.05.2019 od 09:00 do 10:0006.05.2019 od 09:00 do 10:00/v mieste predmetu dražby/Záujemcovia o obhliadku sa vopred nahlásia na tel č. 0917 953 129