UPUSTENÉ 2 izbový byt na ulici Komenského, Bardejov

Lokalita: Komenského 566, Bardejov
Najnižšie podanie: 32.940 €
Zistená/stanovená cena: 36.600 €
Minimálne prihodenie: 500 €
Dražobná zábezpeka: 5.000 €
- nehnuteľnosti s príslušenstvom a súčasťami evidované na LV č. 8662, k.ú. Bardejov, obec BARDEJOV, okres Bardejov, ako byt č. 42, na 7.p, vo vchode 27, v bytovom dome BLOK K7 so súp.č. 566 postavenom na parcele č. 2070/3, s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku parc. reg. “C“ číslo 2070/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 515m2, vo výške: 5674/449726; v celku v podiele 1/1. Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky interiéru bytu v zmysle § 12 ods. 3 Zákona NR SR č. 527/2002 Z.z. v znení Zákona č. 568/2007. Bytový dom č.s. 566 ako blok K - 7 s ohodnocovaným bytom č. 42 je situovaný na sídlisku Obrancov mieru na ul. Komenského na parcele KN č. 2070/3 v západnej - okrajovej časti mesta Bardejov. Bytový dom má 1 vchod a 12 nadzemných podlaží, je úplne podpivničený. V suteréne sa nachádzajú spoločné priestory (kočikáreň a miestnosť pre bicykle), pivnice jednotlivých užívateľov bytov a nebytové priestory. V bytovom dome je celkom 72 bytov. Byt č. 42 sa nachádza na 7. poschodí v krajnej sekcii bytového domu. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností (obývacia izba, spálňa) a príslušenstva - 2* chodba, šatník, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica (v suteréne bytového domu). Byt podľa dostupných informácií v pôvodnom stave s minimálnymi stavebnými úpravami, bez rekonštrukcie, bytové jadro je pôvodné (umakartové), zariadenie kuchyne pôvodné s s pôvodným vybavením s minimálnymi zmenami. Popis spoločných priestorov: Základová železobetónová doska na pilotách. Zvislé konštrukcie sú montované z celoplošných panelov z vonkajšej strany zateplené polystyrénom hr. 100 mm (r.2015). Stropy tvoria prefabrikované železobetónové panely s rovným podhľadom, schodisko montované s povrchovou úpravou ker. dlažby. Strecha plochá (oprava strechy vrátane klamp. konštrukcií prevedená v roku 2015 a 2016. Vonkajšie úpravy povrchov - po zateplení panelov polystyrénom prevedené silikátové omietky farebne upravené. Vnútorné omietky prevedené štukovou omietkou, vnútorné obklady vo vchode do bytového domu. Vchodové dvere do bytového domu hliník - plast s izolačným dvojsklom, vnútorné dvere v oceľovej zárubni dýhované, vchodové dvere bytu dtto, okná plastové s izolačným dvojsklom vybavené plastovými žalúziami. Vykurovanie ústredné, elektroinštalácia svetelná + poistk. automaty, bytový dom je zabezpečený bleskozvodom. Rozvod teplej a studenej vody je prevedený stúpacím a ležatým oceľovým potrubím (rekonštrukcia - výmena všetkých potrubí v šachtách), vnútorná kanalizácia je prevedená zvislým a ležatým PVC potrubím. Bytový dom je napojený na zemný plyn, ktorý sa využíva v kuchyni na varenie. Bytový dom je vybavený dvoma schodiskami, nákladným a osobným výťahom. Vchod do bytového domu je prekrytý krytinou z lexanu na prístrešku ľahkej oceľ. konštrukcie. Popis zariadenia bytu: Podľa dostupných informácií v byte okrem výmeny okien (pôvodné drevené zdvojené okná vymenené za okná plastové s izolačným dvojsklom) nebola prevedená rekonštrukcia ani väčšie stavebné úpravy bytu. Vnútorné omietky prevedené ako vápenné štukové, dvere v byte sú dyhované v oceľovej zárubni, podlahy v obytných miestnostiach a ostatných miestnostiach sú prevedené z PVC. Vykurovanie ústredné s oceľovými panelovými radiátormi s meračmi spotreby tepla, elektroinštalácia svetelná s automatickým istením. Rozvody vody studenej a teplej vody od stúpacích rozvodov do kuchyne, kúpeľne a záchodu sú prevedené z oceľ. potrubia, meranie spotreby vody v byte, prípojka kanalizácie je prevedená z plastového potrubia. Prípojka zemného plynu do kuchyne ku plynovému sporáku, meranie spotreby plynu v byte, ohrev teplej vody je centrálny. Vybavenie kuchyne - plynový sporák, kuchynská linka, nerezový drez, nerezová batéria, kuchyňa je vybavená odsávačom par. Zariadenie kuchyne je pôvodné. Kúpeľňa je vybavená pôvodnou oceľ. smaltovanou vaňou a pôvodným keramickým umývadlom, vodovodné batérie nerezové - pôvodné, záchod je vybavený záchodovou misou "combi". Bytové jadro je pôvodné - umakartové, vnútorné zariadenie kúpeľne aj WC je pôvodné. Predmet dražby sa draží v akom stojí a leží. Celková podlahová plocha bytu vrátane pivnice je 56,45m2.
Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku uvedenú v tomto oznámení a to A) vkladom alebo bezhotovostným prevodom do pokladne alebo na účet dražobníka BestAuctions, s. r. o. vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK 36 1111 0000 0010 9402 9000 VS:2016004 alebo B) do notárskej úschovy, resp. C) bankovou zárukou v prospech dražobníka BestAuctions, s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 107 607. Vo vlastnom záujme žiadame zložiteľov, aby pri prevodných príkazoch, resp. vklade na účte uvádzali do poznámky svoje iniciály. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Dražobná zábezpeka musí byť (v prípade spôsobu jej zloženia podľa A) zložená na účte dražobníka najneskôr do otvorenia dražby alebo (v prípade spôsobu jej zloženia podľa B a C) najneskôr do otvorenia dražby musí byť jej zloženie dostatočne preukázané – výpis z bankového účtu, potvrdením o vklade na účet v hotovosti, originál listinami preukazujúcimi zloženie prostriedkov do notárskej úschovy, resp. vystavenie bankovej záruky. Neúspešným účastníkom dražby dražobník bezodkladne vráti dražobnú zábezpeku v prospech nimi označeného bankového účtu alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy, resp. bezodkladne vráti listiny preukazujúce zloženie vydanie bankovej listiny. 
Dátum a čas konania dražby: 25.08.2016 o 12:30
Miesto konania dražby: NÚ JUDr. Vladimír Čuchta, Konštantínova 6, Prešov
Kontakt: Kmetiová Ivana
0950/ 499 679
info@bestauctions.sk
Termíny obhliadok: 04.08.2016 od 14:00 do 14:3005.08.2016 od 09:00 do 09:30Všetci záujemcovia o obhliadku sa pred termínom obhliadky nahlásia na t.č. 0950/ 499 679